กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ระบบเตือนภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

พิมพ์ PDF

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศอุดมไปด้วยปjาเขา และพื้นที่ลาดชันจำนวนมาก จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เสี่ยงภัยสูง (ระดับสีแดง) 83 หมู่บ้าน ระดับปานกลาง(สีเหลือง) 115 หมู่บ้าน และระดับปกติ (สีเขียว) 41 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11,698 หลังคาเรือน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร 38,664ไร่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 127,828 คน
    ดังนั้น ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีความต้องการระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว มีการเตรียมพร้อมและอพยพ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในหลายๆ กรณี การวัดปริมาณน้ำฝนที่ชุมชน อาจไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังจะเกิดอุบัติภัยขึ้นเพราะอาจมีฝนตกหนักที่ พื้นที่ต้นน้ำ แต่ฝนไม่ตกหรือตกน้อยในชุมชน ดังที่เคยเกิดมาแล้ว เช่นนักท่องเที่ยวประสบภัยจากน้ำป่าแต่ไม่มีฝนตกในพื้นที่เพราะฝนตกในป่าต้น น้ำ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) มีเทคโนโลยีในระบบสมองกลฝังตัวที่สามารถนำมาบูรณาการร่วมกับมาตรการที่มี อยู่แล้วของจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น มิสเตอร์เตือนภัย ช่วยเสริมในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้
    - เทคโนโลยีระบบตรวจ วัดคุม และบันทึกทางการเกษตร (Agritronics)
    - ระบบตรวจจับความสั่นสะเทือนความไวสูง
    - ระบบเครือข่ายในการเตือนภัย
    ทาง ศอ. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเดิมจนได้ระบบเตือนภัยดินถล่ม และน้ำป่าหลายหลากเป็นสถานี ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และระบบสื่อสาร สำหรับตรวจวัดข้อมูลจากภาคสนามในระยะไกล สามารถตรวจวัด ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา อันได้แก่
    - ใช้ระบบสมองกลฝังตัว ในการเก็บข้อมูล และควบคุมการทำงาน
    - วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
    - วัดปริมาณน้ำฝน
    - วัดความเร็วและทิศทางของลม
    - ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
    - เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ยังเวบไซต์ส่วนกลางโดย GPRS / GSM
    - ส่งขอมูลเตือนภัยเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการป้องกันบรรเทาสาธาณภัย ทางเอสเอ็มเอส โดยทาง ศอ. มีการติดตั้งระบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 จุด
    1) ดอยจิกจ้อง
    2) ดอยกองมู
    3) ดอยกิ่วลม ในอำเภอเมืองปาย
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    ความมั่นคง ภัยพิบัติ
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป