กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ระบบตรวจวัดเพื่อการทำเกษตรกรรม

พิมพ์ PDF

    เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทำหน้าที่เฝ้าตรวจสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบในการทำเกษตรกรรมแต่ละแบบให้เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน ปริมาณแสง เป็นต้น และยังทำหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลการเกษตรกรรม ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภายหลัง เพื่อสร้างระบบเตือนภัย ระบบ ทำนายผลผลิต ช่วยให้สามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ปัจจุบันมีความร่วมมือกับบริษัทบางกอกออร์คิด จัดตั้งสถานีตรวจวัด สิ่งแวดล้อมที่อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งสถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ณ ดอยสี่พันไร่และดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ได้เข้าติดตั้งอุปกรณ์วัดควบคุมทางการเกษตรในฟาร์มกล้วยไม้ แบบครบวงจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ทางกล้วยไม้ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้การปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์
        การปลูก การเลี้ยง
        การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิตและโรค
        การพัฒนาพื้นที่การผลิต

 สาขาผลงาน : เกษตรกรรม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป