กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม

พิมพ์ PDF

    การฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยยังเป็นงานที่ยุ่งยากและจำเป็นต้องใช้ ทันตแพทย์ที่มีความชำนาญสูง โดยทั่วไปแล้วทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพฟันของผู้ป่วยจากเครื่องถ่ายภาพรังสี (X-Ray) ซึ่งเป็นภาพสองมิติเท่านั้น และมีการบิดเบือนจากขนาดของวัตถุจริง ทันตแพทย์จะทำการวางแผนการผ่าตัดคร่าวๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ ทันตแพทย์แต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดรากฟันเทียมมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทันตแพทย์โดยเฉพาะทันตแพทย์ ที่มีประสบการณ์น้อย หรือในกรณีที่ทำการฝังรากฟันเทียมจำนวนหลายรากที่มีความซับซ้อน ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม หรือ เดนตี้แพลน (DentiPlan) โดยมีความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนจะใช้ภาพที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-Ray CT Scanner) ซึ่งเป็นข้อมูลสามมิติโดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล และมีความถูกต้องมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบธรรมดา ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการวางแผนก่อนการผ่าตัดบนคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของผลงาน
    ซอฟต์แวร์ช่วยการวางแผนการผ่าตัดรากฝันเทียม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมาก ยิ่งขึ้น ทันตแพทย์สามารถวิเคราะห์ลักษณะของกระดูกที่จะทำการวางแผน และทราบตำแหน่งของเส้นประสาทหลักที่ต้องคอยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตราย อีกทั้งขนาดของรากฟันเทียมที่จะทำการผ่าตัด สามารถทำการจำลองการฝังบนคอมพิวเตอร์ได้หลายขนาด ทำให้สามารถเลือกรากฟันเทียมมีขนาดเหมาะสมที่สุด หลังจากทำการวางแผนเสร็จทันตแพทย์จะทราบตำแหน่งที่ต้องการจะฝังรากฟันเทียม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผ่าตัดได้โดยตรง หรือนำแผนที่วางไว้ไปออกแบบเป็นเครื่องมือนำร่องสำหรับเจาะ (Dril Guide) หรือใช้แผนที่วางไว้ร่วมกับระบบนำทางระหว่างการผ่าตัด (Navigation System)
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    สาธารณสุข

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ IMG

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป