กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ซอฟต์แวร์ช่วยวัดอุณหภูมิร่วมกับกล้องอินฟราเรด

พิมพ์ PDF

    จากวิธีการเดิมๆ ที่มีการใช้กล้องอินฟราเรด วัดและคัดกรองผู้ป่วยได้ทีละคน การมีซอฟต์แวร์ช่วยวัดอุณหภูมิร่วมกับอินฟาเรดนั้น จะช่วยคัดกรองคนมีไข้กับคนไม่มีไข้ ออกจากกันและเร็วกว่าเดิม เพราะซอฟต์แวร์ตัวนี้ทำงาน ร่วมกับกล้องอินฟราเรด จึงมีคุณสมบัติพิเศษคือ
    1. ใช้เวลาในการตรวจเพียง 0.03 วินาที ต่อครั้ง
    2. วัดบุคคลได้ทีละหลายคนในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ตรวจวัดอุณหภูมิกว่าค่าอ้างอิงที่กำหนด
    3. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิของบุคคลแต่ละคนในภาพถ่ายรังสีความร้อนพร้อมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน
    4. ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิอ้างอิงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการ คัดกรองที่ถูกต้องที่สุด
    5. ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าสภาพแวดล้อมในการใช้งานเพื่อลดความผิดพลาดของค่า อุณหภูมิที่อ่านได้
    6. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวด ล้อมในขณะใช้งานเพื่อลดผลความผิดพลาดของค่าอุณหภูมิที่อ่านได้แบบอัตโนมัติ
    7. มีระบบฐานข้อมูลอย่างง่ายเพื่อใช้บันทึกประวัติทั่วไปของบุคคลที่มีอุณหภูมิ สูงกว่าค่าที่ผู้ใช้กำหนดไว้
    8. สามารถเชื่อมต่อกับกล้องเวปแคม เพื่อบันทึกบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงลงในฐานข้อมูลพร้อมๆ กับภาพถ่ายรังสีความร้อนของบุคคลนั้น
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    สาธารณสุข

สาขาผลงาน : อุตสาหกรรม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโตนิกส์ (PTL)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป