กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Ya and You

พิมพ์ PDF

   "Ya & You" เว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์ เน็ตสำหรับประชาชน ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย รวดเร็วและครอบคลุมกว่าสื่ออื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    จากปัญหาในอดีตพบว่าประชาชนจำนวนมากยังมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจากผู้ใช้ยามีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ตนเองใช้ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรมักมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูล ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างครบถ้วนชัดเจน ดังนั้นหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน นอกจากจะส่งผลให้การใช้ยาของบุคคลเหล่านี้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้หรือพบ อาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์น้อยลงยังจะลดผลเสียอื่นๆ อันเกิดจากการใช้ยาไม่ถูกต้องทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับยาเพิ่ม มีภาวะโรคที่แย่ลง ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออาจรุนแรงถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นได้ จากการศึกษาพบว่าแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว การใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ใน 3ของมูลค่าการใช้ยารวมของทั้งประเทศ เว็บไซต์ "ยากับคุณ" หรือ "Ya & You" จึงเป็นมิติใหม่ของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการใช้ยาและดูแล สุขภาพในประเทศไทย โดยผนึกกำลังความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีกับทางด้านยาและสุขภาพของสองหน่วยงาน มาช่วยให้แพทย์และเภสัชกรสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่เป็นโรคที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ประโยชน์ของผลงาน
    เว็บไซต์ "ยากับคุณ" หรือ Ya & You (www.yaandyou.net) เป็นเว็บไซต์สำหรับสืบค้น และบริการข้อมูลความรู้เรื่องยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเว็บที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โรงพยาบาล ร้านยา และคลินิก สามารถพิมพ์ข้อมูลเรื่องยา ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้มารับบริการได้โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    สาธารณสุข
    การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยปฏิการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป