กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร

พิมพ์ PDF

    "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ "โอทอป" เป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างความเจริญแก่ชุมชน เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปส่วนใหญ่จากโครงการโอทอปมีคุณภาพไม่ได้ มาตรฐาน และมีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในปี 2547 สินค้าอาหารแปรรูปจากโครงการโอทอป ทั้งหมด 6,069ผลิตภัณฑ์ ได้รับหมายเลข อย. เพียง 1,480 ผลิตภัณฑ์ และผ่านมาตรฐานอื่นเพียง 195 ผลิตภัณฑ์แนวทางแก้ปัญหา
    แนวทางหนึ่ง คือ การให้ความรู้ในด้านการแปรรูปอาหารที่ถูกต้อง และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย โดยใช้หลักของ"จีเอชพี" ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะที่ดี (GHP : Good Hygiene Practice) ซึ่งประยุกต์ใช้หลักกฎหมายจีเอ็มพี (GMP:Good Manufacturing Practice)โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เหมาะสมกับการผลิตอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนเพื่อก้าวไปสู่ขั้น มาตรฐานหลักจีเอ็มพีต่อไป
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โดยหน่วยบริการด้านความปลอดภัยของอาหารจัดทำโครงการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น สู่การเป็นวิทยากรด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร" โดยเน้นการสร้างวิทยากรท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย ไปถ่ายทอดกับชุมชน
ผลจากการดำเนินงานระหว่างปี 2547 ถึง 2549
    -วิทยากรท้องถิ่นที่ผ่านการอบรม 463 คน วิทยากรเหล่านี้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 430 กลุ่มและนักศึกษาที่เรียนด้านเทคโนโลยีการอาหาร 19,454 คน (วิทยากรท้องถิ่นเกิดจากฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษา ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาครวม 211 แห่ง โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไบโอเทค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา(สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มหลัก
    -เว็บไซต์ www.biotec.or.th/ghp เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจีเอชพี และการแปรรูปอาหาร รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
    -กลุ่มแม่บ้านชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถยกระดับการผลิต มีผลิตภัณฑ์อาหารผ่านมาตรฐานของ อย. และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 409 ผลิตภัณฑ์
    -เกิดเครือข่ายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายทั้งหมด4 ภาค คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ภาคกลาง) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้)
    สำหรับการดำเนินงานในปี 2550-2551 มุ่งยกระดับคุณภาพของวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 463 คนให้เป็นวิทยากรระดับอาชีพ วางระบบติดตามประเมินผล และประกันคุณภาพวิทยากรท้องถิ่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ประสานงาน และบริหารจัดการเครือข่าย ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค ให้มีศักยภาพในการให้บริการ เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ ด้านการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต แบบมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้อยู่ในแผนระดับชุมชนและจังหวัด จนเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับต่างๆ ต่อไป

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป