กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ระบบประเมินวัดไฮโดรเจน / ความพรุนในอะลูมิเนียมโดยเทคนิคการแข็งตัว ภายใต้สภาวะลดความดัน

ระบบประเมินวัดไฮโดรเจน / ความพรุนในอะลูมิเนียมโดยเทคนิคการแข็งตัว ภายใต้สภาวะลดความดัน

พิมพ์ PDF

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพให้กับผู้ประกอบการหล่อโลหะ ทั้งนี้เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ สมรรถนะ และประสิทธิภาพสูงมักจะเป็นเครื่องที่ ผลิตโดยผู้ผลิตจากต่างประเทศมีราคาสูง จึงพบว่ายังมีโรงหล่อของคนไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถลงทุนจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งาน

    เพื่อยกระดับขีดความสามารถทาง เทคโนโลยีของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งหน่วยวิศวกรรมการหล่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเริ่มพัฒนา ออกแบบ สร้างต้นแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาขึ้นเองในประเทศ ทั้งนี้จะได้เป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมหล่อโลหะของคนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ สมรรถนะ และราคาเพื่อที่ จะเป็นรากฐานในการนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน หน่วยวิศวกรรมการหล่อจึงได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ ได้แก่ 1) ชุดอุปกรณ์กำจัดไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียมหลอมเหลว 2) ชุดอุปกรณ์ประเมินวัดปริมาณไฮโดรเจนในอะลูมิเนียม และ 3) ชุดอุปกรณ์หล่อโลหะโดยกระบวนการหล่ออินเวสต์เมนต์ ภายใต้โครงการการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับกระบวนการหล่อโลหะ เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องสำหรับการศึกษาวิจัย ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
     ระบบประเมินวัดไฮโดรเจนโดยเทคนิคการแข็งตัวภายใต้สภาวะลดความดันและเทคนิคการวิเคราะห์ความหนาแน่นเป็นตัวอย่างผลงานของโครงการนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของงานพัฒนาและวิศวกรรมกับการศึกษาวิจัยพื้นฐาน โดยมีการนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาออกแบบชุดอุปกรณ์ทดสอบการแข็งตัวของอะลูมิเนียมภายใต้สภาวะลดความดันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งนอกจากการทดสอบใช้งานในห้องปฏิบัติการแล้ว ได้มีการนำชุดอุปกรณ์ฯ ดังกล่าวนี้           ไปทดลองใช้งานจริงในสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตลอดจนชิ้นส่วนวิศวกรรมจากกระบวนการหล่ออะลูมิเนียม และสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าชุดอุปกรณ์ฯ ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาขึ้นให้ผลในการใช้งานที่ดีกว่าเครื่องมือวัดไฮโดรเจนที่อาศัย หลักการเดียวกันนี้ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
      ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตขึ้นใช้งานเองโดยผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมามี ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และผู้ประกอบการหลอมหล่ออะลูมิเนียมจำนวนหลายรายสนใจติดต่อขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะผู้วิจัย เพื่อที่จะนำระบบประเมินวัดไฮโดรเจนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ไปติดตั้งใช้งานพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ระบบประเมินวัดไฮโดรเจนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในส่วนของชุดอุปกรณ์ทดสอบการแข็งตัวภายใต้สภาวะลดความดันยื่นจดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจน และยื่นจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าซึ่งต่อไปคณะผู้วิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างและขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป