กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)

พิมพ์ PDF

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. มีภาระหน้าที่ให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกอบกับภาระหน้าที่ตามข้อตกลงของคณะกรรมการ GIS แห่งชาติ สทอภ. เป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลจากดาวเทียมมาให้บริการในรูปแบบ WMS (Web Map service) และ สทอภ. เล็งเห็นประโยชน์จากการนำข้อมูลจากดาวเทียมมาให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นำข้อมูลจากดาวเทียมไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหลาก หลายสาขาดังนั้น สทอภ.จึงได้จัดตั้งโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
    สทอภ. ได้นำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาให้บริการในรูปแบบ WMS สำหรับข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่ให้บริการอยู่ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ปี พ.ศ.2549, 2550 และ พ.ศ.2551 รายละเอียด 30 เมตร ครอบคลุมทั่วพื้นที่ประเทศไทย และภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT 5 ปี พ.ศ. 2549 รายละเอียด 2.5 เมตร ครอบคลุม 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผ่นติดตั้งโปรแกรม และคู่มือการใช้งานแจกจ่ายต่อสาธารณชนและนำไปมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับจัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ความรู้ความเข้าใจโครงการ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งาน ซึ่งสามารถเข้าชมได้
ประโยชน์ของผลงาน
    หน่วยงานราชการต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลจากดาวเทียมได้โดยง่าย และสามารถประยุกต์นำไปใช้งานกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานนั้นมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ สาธารณชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลภาพจากดาวเทียม
ได้โดยง่ายและมีข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับเรียกดูพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    - เกษตรกรรม และปศุสัตว์
    - การประยุกต์ภาพดาวเทียมสำหรับการจัดการเกษตรกรรม
    - การคมนาคม-ขนส่ง
    - การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    - การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแก่สาธารณชน

สาขาผลงาน
:  การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการภัยพิบัติ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2141-4470
  โทรสาร 0-2143-9586
  เว็บไซต์ http://www.gistda.or.th

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป