กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน

พิมพ์ PDF

    การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับครูและนักเรียน ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
    ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่ง ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ยังมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันเนื้อหาวิชาการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา แล้ว และในระดับปริญญาตรีก็มีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว
    ดังนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับ ครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้การสนับสนุนตามความต้องการในการบูรณาการงานด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไป
โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
    - การบรรยาย
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน การสอน วิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศโดยเน้นให้ครู อาจารย์ ได้เรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และถามคำถาม ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเรียนการสอน
    - การปฏิบัติการ
    นำความรู้ที่ได้ในภาคบรรยายมาฝึกปฏิบัติงานจริงในภาคสนามโดยใช้เครื่อง GPS หาตำแหน่งพิกัดของวัตถุต่างๆ บนพื้นผิวโลกและสาธิตการใช้ RS ร่วมกับ GIS/GPS ผ่านโปรแกรมภูมิสารสนเทศต่างๆ
2. โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
    สพอ. ได้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันและพึ่งตนเอง ได้ โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของสทอภ. ในแต่ละภูมิภาค ผ่านสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
    - การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในลักษณะของฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ระบบการกำหนดตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม ฐานการเรียนรู้ดาวเทียมธีออส ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่ และฐานบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก 5 ฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ และจะต้องเข้าให้ครบทุกฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยวิธี การง่ายๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะการสังเกตการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จาก สทอภ.
    นอกจากนี้เยาวชนยังได้รับการฝึกคิดและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงงาน "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา" และเสนอข้อเสนอโครงงานให้ สทอภ. พิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมต่อไป โดยการจัดค่ายฯ ดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ประมาณ 2-3 วัน
    - การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เยาวชนที่มีโครงงานที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไป ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนและสามารถดำเนินงานวิจัยในโครงงานได้ สำเร็จ ในระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"ทั้งนี้ในการฝึกอบรมฯ จะมีระยะเวลาประมาณ 4 วัน แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมากยิ่งขึ้น และฝึกฝนการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ (Software) ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ
    - การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะดำเนินการหลังจากโรงเรียนต่างๆ ได้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและ ท้องถิ่นของเราเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เยาวชนพบในระหว่างการทำโครงงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้โรงเรียนต่างๆสามารถดำเนินงานวิจัยสำเร็จลุล่วง เพื่อนำไปสู่การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า ประมาณ 2 วัน
    - การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย เยาวชนในโครงการสร้างความตระหนักที่ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติจัดโดย สทอภ. และระดับท้องถิ่น เช่น การประชุมวิชาการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปีของ สทอภ. GISTDA Day ซึ่งจัดโดยศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 5 แห่งเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนเสนอผลงานวิจัย อธิบายแนวคิด และประโยชน์ของผลงานชิ้นนั้น และตอบคำถามกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยมีผู้แทนจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จากทั้ง 5 ศูนย์ภูมิภาคฯและผู้บริหาร สทอภ.เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของทุกโรงเรียนในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีระยะเวลา 1 วัน
ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    ผลลัพธ์โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับ เยาวชน
    1. การจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
    2. การฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโรงเรียนและท้องถิ่นของเรา"
    3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
    4. การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย
ข้อมูลโดยสรุปของผลลัพธ์
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการส อน
        1) ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเป็นผู้เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
        2) ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
        3) ช่วยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนาในระดับสูงต่อไป
    โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน
        1) เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมธีออสอันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
        2) เยาวชนสามารถนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
        3) เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
        4) เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ เพื่อร่วมแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยระดับเยาวชนต่อไป
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-การเรียนรู้-การสร้างความตระหนัก ว.และท.

สาขาผลงาน :  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
สถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป