กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่ประสบ อุทกภัยของประเทศไทย ปี 2549

การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่ประสบ อุทกภัยของประเทศไทย ปี 2549

พิมพ์ PDF

    จากสถานการณ์อุทกภัยที่ปี พ.ศ.2549 เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ มาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการบูรณะฟืนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการระบบแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนที่อุทกภัย เพื่อจัดส่งให้จังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยต่อไป
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมใน พื้นที่ 38 จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน e-Flood Map เพื่อมอบให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวนำไปประกอบในการให้ความช่วยเหลือ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2549
ประโยชน์ของผลงาน
    แผนที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม พื้นที่น้ำท่วม การจำแนกความรุนแรงของพื้นที่น้ำท่วมรายจังหวัด ปี พ.ศ.2549 จำนวน 38 จังหวัด ในรูปแบบดิจิตอล
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    - ความมั่นคง ภัยพิบัติ
    - การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดกการภัยพิบัติ

สาขาผลงาน :  การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการภัยพิบัติ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
สำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป