กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

พิมพ์ PDF

     สทอภ. ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่หน่วยงานท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินการภายใต้การอบรมสำหรับบุคลากรระดับบริหาร และการสนับสนุนแผนที่ภาพจากดาวเทียมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในปี 2552  สทอภ. ได้เลือกพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย เขตปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และอีก 7  จังหวัด คือ จังหวัดแพร่, นครพนม, เลย, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์,  เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช โดยได้ปรับให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการงานด้าน        ว. และท. กับกลุ่มจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ  ผลการดำเนินงานดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

 

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแผนที่บูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” วันที่   24 - 26  พฤษภาคม 2552

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณกรุงเทพฯชั้นใน

 

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียม THEOS เพื่อสนับสนุนพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

 

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป