การพัฒนาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

พิมพ์

     สทอภ. ได้กำหนดภารกิจสำคัญในการบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่หน่วยงานท้องถิ่น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินการภายใต้การอบรมสำหรับบุคลากรระดับบริหาร และการสนับสนุนแผนที่ภาพจากดาวเทียมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในปี 2552  สทอภ. ได้เลือกพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย เขตปกครองพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และอีก 7  จังหวัด คือ จังหวัดแพร่, นครพนม, เลย, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์,  เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช โดยได้ปรับให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการงานด้าน        ว. และท. กับกลุ่มจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ  ผลการดำเนินงานดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

 

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแผนที่บูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” วันที่   24 - 26  พฤษภาคม 2552

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณกรุงเทพฯชั้นใน

 

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียม THEOS เพื่อสนับสนุนพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

 

 

แผนที่ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - ข้อมูลจากดาวเทียม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด