กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายฟื้นฟูสภาพดินสู่เชิงพาณิชย์

พิมพ์ PDF

    ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายฟื้นฟูสภาพดิน มีคุณสมบัติสร้างอินทรียวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดิน อุ้มน้ำ ป้องกันการกัดเซาะผิวดินโดยน้ำ/การกัดกร่อนผิวดินโดยลม สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุกิจกรรมจุลินทรีย์ ความหนาแน่นรวมและความพรุนของดินนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเพิ่มผลผลิตในพืช ทดสอบ ได้แก่ ผัก กวางตุ้ง ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน
ประโยชน์ของผลงาน
    วว. ได้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาโลกร้อน โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา ทำการคัดเลือกเกษตรกร และพื้นที่แปลงเพื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงดินจากสาหร่าย ในพื้นที่ของเกษตรกรในพืชหลายชนิด ทั้งนา อ.โชคชัย สวนไม้ผล อ.สูงเนินมันสำปะหลังและผัก อ.เมือง และได้ทำการอบรมเกษตรกรไปแล้ว 2 รุ่น จำนวนกว่า 100 คน และเกษตรกรในพื้นที่เรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า "สาหร่ายอุ้มน้ำ"
    ความสำเร็จของผลงานนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ใน ราคาต่ำกว่าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเมื่อมีการใช้อย่างแพร่หลาย จะช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่เกษตรของประเทศได้อย่างยั่งยืน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์
    การพัฒนาพื้นที่การผลิต
    พืช : ปุ๋ย
    การพัฒนาคุณภาพและแก้ไขปัญหาดิน / พื้นที่การเพาะปลูก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางอาภารัตน์ มหาขันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป