กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก

พิมพ์ PDF

การค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก  เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังมีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์นานาชนิด   รวมทั้งเป็นเครื่องการันตีว่านักสำรวจและนักวิจัยของไทยมีศักยภาพในการการปฏิบัติงานให้เป็นผลสำเร็จ ในการดำเนินงานปี 2552  วว.  ค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ ดังนี้

พืชชนิดใหม่ของโลก

-    ปาหนันชนิดใหม่ของโลก  ดร.ปิยะ  เฉลิมกลิ่น  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว.  และทีมวิจัย  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่อง  “การรวบรวมและจำแนกพรรณไม้วงศ์กระดังงา”   จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ค้นพบปาหนันชนิดใหม่ของโลกจำนวน  3  ชนิด  ได้แก่
 
1. ปาหนันเมืองกาญจน์

    ค้นพบที่อำเภอสังขละและทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีฤดูดอกในเดือนมีนาคม ดอกจะบานอยู่ได้  2-3 วัน  เมื่อดอกบานจะมีกลิ่นหอม  ชอบขึ้นในพื้นที่ป่าดิบชื้นตามริมลำธารบริเวณเขาหินปูน  ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดแก่หรือต้นกล้าจากถิ่นกำเนิดไม่สามารถปรับตัวในพื้นที่เพาะปลูกใหม่   จึงทำให้ในปัจจุบันไม่สามารถปลูกปาหนันเมืองกาญจน์ได้

2. ปาหนันแม่วงก์

     ค้นพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   เขตจังหวัดกำแพงเพชร   มีฤดูดอกในเดือนมีนาคม  ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน มีผลแก่ในช่วงเดือนกันยายน ชอบขึ้นในพื้นที่ป่าดิบเขาที่มีระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตามริมลำธารบนภูเขาที่มีอากาศเย็นและชื้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการนำต้นกล้าและเมล็ดแก่ไปเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง


3.  ปาหนันร่องกล้า

   ค้นพบที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   จังหวัดพิษณุโลก   มีฤดูดอกในเดือนมีนาคม   ดอกบาน อยู่ได้  2-3  วัน เมื่อดอกบานจะมีกลิ่นหอม  มีผลแก่ในช่วงเดือนกันยายน ชอบขึ้นในพื้นที่ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีระดับความสูง 600-1,300 เมตร  เหนือระดับน้ำทะเล  ตามริมลำธารบนภูเขาที่มีอากาศเย็นและชื้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการนำต้นกล้าและเมล็ดแก่ ไปเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

สัตว์ชนิดใหม่ของโลก

    -    กบหัวใหญ่โคราช ทีมนักวิจัยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และ Mr. DAVID   S.McLEOD  นักวิจัยระดับปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยแคนซัส  ค้นพบบริเวณพื้นที่สถานีฯ
         กบหัวใหญ่โคราช หรือ กบปากใหญ่โคราช  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Limnonectes  megastomias McLEOD, 2008 มีชื่อสามัญว่า Khorat  big  - headed   frog  มีลักษณะเด่นคือ ขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ลำตัวยาวและส่วนของหัวค่อนข้างกว้าง บนหัวระหว่างตาทั้งสองข้าง มีรอยพับของแผ่นหนังพากขวางด้านท้ายของตาหรือตรงขอบท้ายของแถบสีดำ และมีรอยพับของผิวหนังจากด้านท้ายตาลงไปที่ส่วนต้นของขาหน้า ทั้งนี้มีการตีพิมพ์เป็นกบพันธุ์ใหม่ของโลกในวารสาร ZOOTAXA

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป