กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

พิมพ์ PDF

วว.  สั่งสมประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งในระดับ SMEs และระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  สำหรับปี 2552 นั้น  วว. ประสบผลสำเร็จในพัฒนานวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับเทคโนโลยีต่างประเทศ ดังนี้

-    เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

 สามารถปอกกระเทียมได้ดีทุกขนาด  ทั้งกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีน กำลังการผลิต 20 กิโลกรัม        /ชั่วโมง  มีประสิทธิภาพในการปอกเปลือกกระเทียมสูงมากกว่า 90%  โดยไม่มีการช้ำ  แตก หัก เสียหาย            ของเนื้อกระเทียม สามารถแยกเปลือกกระเทียมและเนื้อกระเทียมออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์
 
-    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 

      สามารถคั้นน้ำผลไม้ได้หลายชนิด  อาทิ  ลองกอง  ลำไย  องุ่น  เป็นต้น ใช้หลักการกรองผ่านตะแกรงกรอง 2 ชั้น คือ ชั้นตะแกรงหยาบและชั้นตะแกรงละเอียด โดยสามารถแยกกากและน้ำออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขอนามัย มีกำลังการผลิต 300 ลิตร/ ชั่วโมง  โดยไม่ทำให้เมล็ดแตก  ส่งผลให้รสชาติของน้ำผลไม้ที่ได้มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป