กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การเสริมสร้างมิตรภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF


 

     วว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการดำเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ : ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี  ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้แทนเยาวชนไทย-เกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ทำให้เกิดต้นแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ และเกิดแนวความคิดของชิ้นงานวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของทั้งสองประเทศ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป