โครงการผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC : Computer Numerical Control) เบื้องต้น

พิมพ์

 

     ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตโดยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเครื่องจักรกลซีเอ็นซี มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนได้แม่นยำและเที่ยงตรง ส่งผลให้มีการใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซีจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนทั่วไป เป็นต้น แต่ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับใช้งาน การดูแล และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ส่งผลให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามที่ต้องการ
     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC : Computer Numerical Control) เบื้องต้น” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเบื้องต้น
2.เพื่อให้ผู้ใช้งานในโรงงานทราบถึงปัญหาของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่ใช้งานอยู่ มีวิธีปรับปรุงแก้ไขและบำรุงรักษาได้
3.เพื่อส่งเสริมให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีของภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพและได้มาตรฐาน

 

กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
1.   จัดการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะใช้ในการฝึกอบรม
2.   จัดการฝึกอบรม (Train the Trainer) ให้กับกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
       -  ครูช่าง
       -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น
3.   จัดการฝึกอบรม (Training) ให้กับช่างเทคนิค และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เป็นการสร้างงานให้กับช่างเทคนิค
2.บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีความรู้ที่จะใช้งานและดูแลเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอย่างถูกต้อง อันทำให้ผลิตภัณฑ์ผลิตโดยเครื่องจักรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และแข่งขันได้ในตลาดการค้า
3.ทำให้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการขยายตลาดในการรับผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติ (Specification) ได้สูงขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง
4.เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่จะเข้าสู่ภาคการผลิตในอนาคต

 

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด