กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา

การพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสี สำหรับกระบวนการฉายรังสีแกมมา

พิมพ์ PDF

    ได้มีการพัฒนาฉลากสีตรวจวัดการฉายรังสีได้เป็นผลสำเร็จเพื่อใช้ในการ กระบวนการฉายรังสี โดยที่ฉลากสีนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ผสมสีที่เป็น PH indicator แล้วนำมาติดลงบนฉลาก เมื่อติดฉลากไปกับผลิตภัณฑ์ที่ฉายรังสี ฉลากจะเปลียนสีไปจากเดิม และมีข้อความ exposed ปรากฏขึ้นแทนข้อความ unexposed
ประโยชน์ของผลงาน
    เมื่อนำฉลากไปใช้งาน จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โดยดูจากสีฉลากที่เปลี่ยนและข้อความที่ปรากฏขึ้น ทำให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วออกจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ ฉายรังสีได้ ไม่เกิดการสับสนและปะปนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ฉายรังสีกับผลิตภัณฑ์ ที่ฉายรังสีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อการบริโภค

การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรมการฉายรังสี

 

สาขาผลงาน : วิทยาศาสตร์กายภาพ

 

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวหริเนตร มุ่งพยาบาล
นางสาวขวัญจิรา ภาบดี
นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทรศัพท์ 02 596 7600 , 02 579 5230
  โทรสาร 02 561 3013
  Call Center 02 579 1824,02 579 1834
  Emergency Call(แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี) 02 596 7699 (ในเวลาราชการ)
  หรือ 089 200 6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  เว็บไซต์ http://www.oaep.go.th

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป