กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี คือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นที่แพร่หลายอีกด้วย 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และรังสี  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  จึงได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน   ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  กิจกรรมเสวนา กิจกรรมค่ายเยาวชน ฯลฯ  ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  แต่เนื่องจากเรื่องของนิวเคลียร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก  ดังนั้น  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจจึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้  เข้าใจในภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติรวมทั้งเห็นถึงคุณค่าของพลังงานนิวเคลียร์และรังสีอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  
2       เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
3.     เพื่อจัดกิจกรรมซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
4.     เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

1.      เยาวชน นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.      ครู อาจารย์ นักวิชาการ
3.      สื่อมวลชน

ขอบเขตการดำเนินกิจกรรม

1    การเสวนาเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี  แก่ครู อาจารย์ นักวิชาการ
จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ  100  คน
2    จัดค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 2  คืน  โดยมีผู้เข้าร่วมต่อครั้งจำนวน  80  คน
3.   จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (มุมนิวเคลียร์) กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคอย่างน้อยจำนวน 4 แห่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์นิทรรศการต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
4.   การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดแถลงข่าวโครงการ ฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดการแถลงข่าวโครงการ ฯ

สถานที่และระยะเวลาการจัดกิจกรรม

        ในปีงบประมาณ 2552  ปส. กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยเปลี่ยนการจัดกิจกรรมจากในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ มาเป็นจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ  เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถกระจายกลุ่มเป้าหมายได้กว้างยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยในจังหวัดที่ ปส. ยังไม่เคยจัดกิจกรรมโครงการฯ และเป็นสมาชิกเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของหระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ฯ โดย มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย

ครั้งที่  1       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย           
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552
ครั้งที่  2       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
        ระหว่างวันที่  7 – 10  เมษายน 2552
ครั้งที่  3        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
        ระหว่างวันที่ 4 – 7  มิถุนายน 2552
ครั้งที่ 4        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ลำปาง
          ระหว่างวันที่ 4 – 7  กันยายน 2552การดำเนินงานและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    1    การแถลงข่าวเปิดโครงการ  วันที่ 17 กันยายน 2552 
ณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน   
-  เชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว        จำนวน    41   แห่ง
-  สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมแถลงข่าว    จำนวน    34   คน
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์     จำนวน      3   ครั้ง
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ        จำนวน    18   ครั้ง
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์    จำนวน     3    ครั้ง
-  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต    จำนวน     2    ครั้ง

    2    กิจกรรมโครงการครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552
        ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย
            -  การเสวนา                ผู้เข้าร่วม   117   คน     
            -  ค่ายเยาวชน             ผู้เข้าร่วม     87   คน
            -  เชิญสื่อมวลชน         จำนวน        29   แห่ง     
-  สื่อมวลชนมาร่วมงาน           จำนวน          8   แห่ง
-  การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ    จำนวน          4   ข่าว
-  การจัดตั้งมุมนิวเคลียร์          จำนวน          1   แห่ง
   มอบแก่สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

    3    กิจกรรมโครงการครั้งที่ 2  วันที่ 7 – 10 เมษายน 2552
        ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
            -  การเสวนา                ผู้เข้าร่วม    103   คน     
            -  ค่ายเยาวชน             ผู้เข้าร่วม      92   คน
            -  เชิญสื่อมวลชน        จำนวน         35   แห่ง     
-  สื่อมวลชนมาร่วมงาน          จำนวน          7    แห่ง
-  การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ   จำนวน          2    ข่าว
-  การจัดตั้งมุมนิวเคลียร์         จำนวน          1   แห่ง
   มอบแก่ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”
   
    4    กิจกรรมโครงการครั้งที่ 3  วันที่ 4 – 7  มิถุนายน  2552
        ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
            -  การเสวนา                ผู้เข้าร่วม    139   คน     
            -  ค่ายเยาวชน             ผู้เข้าร่วม      81   คน
            -  เชิญสื่อมวลชน         จำนวน         49   แห่ง     
-  สื่อมวลชนมาร่วมงาน           จำนวน          8    แห่ง
-  การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ    จำนวน         10   ข่าว
-  การจัดตั้งมุมนิวเคลียร์          จำนวน          1   แห่ง
   มอบแก่ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต

   5    กิจกรรมโครงการครั้งที่ 4 วันที่ 4 – 7 กันยายน 2552
        ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่ลำปาง  จังหวัดลำปาง
            -  การเสวนา                ผู้เข้าร่วม    323    คน     
            -  ค่ายเยาวชน             ผู้เข้ารวม    103    คน
            -  นิทรรศการวิทยาศาสตร์        ผู้เข้าร่วม    630    คน
            -  เชิญสื่อมวลชน         จำนวน        38    แห่ง     
-  สื่อมวลชนมาร่วมงาน           จำนวน        25    แห่ง
-  การประชาสัมพันธ์ตามสื่อ    จำนวน        20    ข่าว
-  การจัดตั้งมุมนิวเคลียร์          จำนวน          1   แห่ง
   มอบแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง

ผลการดำเนินงาน 

หลังจากการจัดโครงการฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการเสวนาและค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, พลังงานนิวเคลียร์  และการจัดกิจกรรม  ในระดับต่างๆ  ดังต่อไปนี้

 7.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานฯ  ในระดับ  มาก – มากที่สุด ร้อยละ  85.89
 7.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดีต่อสำนักงาน ฯ ในระดับ  มาก – มากที่สุด ร้อยละ  88.19
 7.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีดีขึ้น ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 85.37 
 7.4  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในระดับ  มาก –  มากที่สุด  ร้อยละ  85.16
 7.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจต่อการได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 85.68
 7.6   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ในส่วนต่างๆ ได้แก่
        ร้อยละ  40.45    ต้องการทราบข้อมูล  ความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
        ร้อยละ  36.28    ต้องการทราบข้อมูล   การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
        ร้อยละ  18.29    ต้องการทราบข้อมูล  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สรุปรวมจากการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2552 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,675  คน

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

    การจัดกิจกรรม
-    ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น       
-    ต้องการให้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนมาก ๆ        
-    ควรจัดหัวข้อ ความยากง่ายของเนื้อหาและเวลาให้เหมาะสมกัน   
-    ควรให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมให้มากขึ้น                 
-    ควรเพิ่มพื้นที่ในการจัดเสวนาและค่าย ฯ จัดตามจังหวัด อำเภอ
-    ควรจัดฝึกอบรมให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ทุกคน ทุกระดับชั้น
-    ต้องการให้โครงการดำเนินต่อไปเพราะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน   
-    ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้มาก

เนื้อหาและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
-    ต้องการให้มีหนังสือเกี่ยวกับสำนักงาน ฯ ในส่วนของการซักถาม – ตอบ   
-    ควรเพิ่มสื่อในการอบรม  ที่มีสีสันเร้าใจและสามารถสื่อข้อมูลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
-    ควรแสดงวิธีการ ข้อมูล สถานการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันรังสี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
-    ควรเพิ่มการบรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
-    ควรเพิ่มเวลาในการ ถาม - ตอบ
-    ควรนำความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา           

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป