กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตก

พิมพ์ PDF

การจัดการวัสดุเหลือทิ้งโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นหนึ่งใน วิธี 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะการใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและวิกฤตพลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก ความสูญเสียที่เกิดจากการบิ่น แตกร้าวและบิดเบี้ยว ซึ่งแก้ไขไม่ได้ จำเป็นต้องทิ้ง ทำให้ปริมาณสะสมของเศษเซรามิกหลังเผาหรือที่เรียกว่าเซรามิกแตกเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการจัดเก็บเซรามิกแตก สร้างปัญหาต่อผู้ประกอบการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหานี้ จากประสบการณ์ในการวิจัยด้านเซรามิกที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมีอยู่ ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิกแตกเป็น วัตถุดิบหลัก เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของเซรามิกแตก ลดปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งของเสีย และการใช้วัตถุดิบอย่างสิ้นเปลือง
    โดยที่ผลของงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าเซรามิกแตกมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐเนื้อ พรุนสำหรับปูพื้นภายนอกที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ และมีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมสำหรับงานตกแต่งสวนภายนอกอาคาร เนื่องจากความพรุนตัวของอิฐที่ได้นั้นจะสามารถลดการกักขังของน้ำบนพื้นได้ดี กว่าพื้นที่ปูจากกระเบื้อง หรือลาดด้วยคอนกรีต การทำให้อิฐเนื้อพรุนจากเซรามิกแตกมีความแข็งแรงนั้นใช้อุณหภูมิที่ 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของการเผาเซรามิกทั่วไปซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ทำให้เป็นการประหยัดพลังงาน รวมทั้งช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยลดพื้นที่สำหรับทิ้งวัสดุเหลือทิ้ง ให้สามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นได้ ดังนั้นจึงลดผลกระทบที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางพิมพวัลคุ์วัฒโนภาส
นางสาวสายจิต ดาวสุขโข

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป