กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว

พัฒนาการใช้งานของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว

พิมพ์ PDF

    ยิปซัม คือแคลเซียมซัลเฟตซึ่งมีน้ำอยู่ 2 โมเลกุล(dihydrate) สูตรเคมีคือ CaSO42H2O ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (so3) 46.5% แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 32.6%น้ำ (H2O) 20.9% ปูนปลาสเตอร์ผลิตจากแร่ยิปซั่ม ปริมาณการใช้แร่ยิปซั่มในประเทศมีมากกว่า 2 ล้านตัน/ปี ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่เหลือใช้ในการผลิตปลาสเตอร์บอร์ดและปูนปลาสเตอร์ จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทยพบว่า ปริมาณวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ที่เป็นแบบหล่อที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมเซรามิกมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 8,000 ตัน/ปี ซึ่งในปัจจุบันมีการนำกลับมาใช้เติมในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์หรือการผลิต ยิปซั่มบอร์ด และมีการนำมาถมที่หรือมีการทิ้ง
    การพัฒนาเทคโนโลยีการนำปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับมาใช้ดำเนินการโดยนำแบบ พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมเซรามิก มาคัดแยกประเภทเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานหล่อและงานปั่น นำมาบดเพื่อให้ได้อนุภาคที่มีขนาดตามที่กำหนด ศึกษาผลของสารเติมและอุณหภูมิการอบ โดยการทดสอบ เฟสของผลึก ปริมาณน้ำในผลึก เวลาก่อตัว การต้านแรงอัด ความหนาแน่น เป็นต้น วิเคราะห์สรุปผล นำปูนปลาสเตอร์ที่ได้จากการทดลองมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับขึ้นรูปเป็นแบบ พิมพ์ที่ใช้งานหล่อ เปรียบเทียบผลการใช้งานกับแบบพิมพ์ที่ขึ้นรูปจากปูนปลาสเตอร์ทั่วไป ผลการวิจัยพบว่าปูนปลาสเตอร์จากแบบพิมพ์ใช้แล้วมีคุณสมสมบัติดี และมีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
    ปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมเซรามิกเมื่อผ่านกระบวนการคัดแยก การบด การอบ หรือการเติมสารมีคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใข้ใหม่ได้ ตัวอย่างคุณสมบัติปูนปลาสเตอร์ใช้แล้ว ได้แก่ ร้อยละน้ำในผลึก 6.3 เวลาก่อตัว 30-35 นาที Bulk desiny 1.00 g/cm3 และความต้านแรงอัด 7N/mm2 ที่ consistency 75
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับคืนมาใช้เป็นวัตถุดิบอีกเป็นการเพิ่มมูลค่า และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางพิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป