กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เคลือบเซรามิก

พิมพ์ PDF

    เคลือบ คือชั้นแก้วบางๆ ที่ฉาบบนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกการพัฒนาเคลือบที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือประโยชน์ใช้สอยแก่ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเคลือบประกอบด้วยการพัฒนาสูตรและกระบวนการเคลือบ ซึ่งได้แก่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมน้ำเคลือบ การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และการเผา ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต ควบคุมและพัฒนาเพื่อให้เคลือบที่ได้มีรูปลักษณ์และคุณภาพตามต้องการ เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อพัฒนาเคลือบทึบ/สี การเตรียมเคลือบด้วยการบดเพื่อควบคุมความละเอียดการทดลองพัฒนาเคลือบสี การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำเคลือบ การเผา การตรวจสอบหาสาเหตุของตำหนิ เป็นต้น
    การพัฒนาสูตร การเตรียม การเคลือบผิว และการเผาเคลือบ ที่มีสีและพื้นผิวลักษณะต่างๆ เช่น เคลือบใสเคลือบด้าน เคลือบจากออกไซด์ เคลือบสีสะเตน เคลือบขึ้เถ้า เคลือบจากเศษแก้ว เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เผาครั้งเดียวรวมถึงการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขตำหนิ
ประโยชน์ของผลงาน
    ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีรูปลักษณ์หลากหลาย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป