เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม

พิมพ์

    ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับมีรูปแบบประโยชน์ใช้สอย และราคา เป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้รูปแบบที่มี เอกลักษณ์ หรือใช้เนื้อดินและเคลือบช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของประดับ ตกแต่ง เช่น เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของประดับสถานที่หรือเครื่องประดับร่างกายมีการตกแต่ง ให้มีสีสัน รูปลักษณ์หลากหลาย และสามารถให้กลิ่นหอมได้ขณะใช้งาน
    เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม เป็นผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เกิดจากการปรับสูตรเนื้อดินที่มีส่วนผสมจากดิน แร่ฟันม้า ทราย ก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปเผาด้วยความร้อน โดยที่คุณสมบัติหลังั เผาจะเพิ่ม ความพรนุ ให้แก่เนื้องานเซรามิกที่ทำการขึ้นรูปได้ ทำให้สามารถควบคุมแรงดูดของเหลวภายในภาชนะให้ปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่คงที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย นอกจากนี้ในการวิจัย ได้พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน อาทิ การทดสอบระยะดูดซึ่งถือเป็นการทดสอบที่ใช้จำเพาะกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา ได้ด้วยกระบวนการดังกล่าว และยังได้ทดสอบการใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์หลังพัฒนาขึ้นด้วย
    เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ประดับตกแต่งและเมื่อบรรจุน้ำ หอมสามารถให้กลิ่นหอมในขณะใช้งานประกอบด้วยสูตรเนื้อดิน เทคนิคการผลิต เทคนิคการออกแบบ และเทคนิคการทดสอบความใช้ได้ของเนื้อดินโดยการทดสอบระยะดูด รูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของผลงาน ได้แก่ กระปุกใส่น้ำหอม จี้ และแหวน
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับเซรามิกเป็น วัสดุตกแต่งสถานที่หรือประดับกายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 51 - ผลงานเด่น - เครื่องประดับ - เซรามิก
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ
» "วศ." แจง ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ไม่เคยมีการปิดปรับปรุง เปิดให้บริการตามปกติ
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า