กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม

พิมพ์ PDF

    ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของประดับมีรูปแบบประโยชน์ใช้สอย และราคา เป็นปัจจัยสำคัญของการแข่งขันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้รูปแบบที่มี เอกลักษณ์ หรือใช้เนื้อดินและเคลือบช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของประดับ ตกแต่ง เช่น เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของประดับสถานที่หรือเครื่องประดับร่างกายมีการตกแต่ง ให้มีสีสัน รูปลักษณ์หลากหลาย และสามารถให้กลิ่นหอมได้ขณะใช้งาน
    เครื่องประดับเซรามิกมีกลิ่นหอม เป็นผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เกิดจากการปรับสูตรเนื้อดินที่มีส่วนผสมจากดิน แร่ฟันม้า ทราย ก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปเผาด้วยความร้อน โดยที่คุณสมบัติหลังั เผาจะเพิ่ม ความพรนุ ให้แก่เนื้องานเซรามิกที่ทำการขึ้นรูปได้ ทำให้สามารถควบคุมแรงดูดของเหลวภายในภาชนะให้ปลดปล่อยออกมาในปริมาณที่คงที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย นอกจากนี้ในการวิจัย ได้พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน อาทิ การทดสอบระยะดูดซึ่งถือเป็นการทดสอบที่ใช้จำเพาะกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา ได้ด้วยกระบวนการดังกล่าว และยังได้ทดสอบการใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์หลังพัฒนาขึ้นด้วย
    เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ประดับตกแต่งและเมื่อบรรจุน้ำ หอมสามารถให้กลิ่นหอมในขณะใช้งานประกอบด้วยสูตรเนื้อดิน เทคนิคการผลิต เทคนิคการออกแบบ และเทคนิคการทดสอบความใช้ได้ของเนื้อดินโดยการทดสอบระยะดูด รูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของผลงาน ได้แก่ กระปุกใส่น้ำหอม จี้ และแหวน
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับเซรามิกเป็น วัสดุตกแต่งสถานที่หรือประดับกายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป