กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เครื่องครัวเซรามิก

พิมพ์ PDF

    ภาชนะเซรามิกที่ใช้ปรุงอาหาร และสามารถตั้งบนเตา(top stove) ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สจะต้องทำจากวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ ขยายตัวเมื่อร้อน(thermal expansion coefficient) ต่ำ เพื่อให้ภาชนะนั้นมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน จึงจะไม่เกิดการแตกร้าวเสียหาย และสามารถใช้งานได้อย่างทนทานปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในสภาวะดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แก้วทนไฟและเซรามิกแก้ว (glass-ceramic) ซึ่งมีราคาแพง เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ์แก้วทนไฟและเซรามิกแก้วแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อคอร์เดียไรต์เป็นส่วนผสมหลัก มักนิยมนำมาใช้งานในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน และไม่ต้องเคลือบ เช่น ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเตาเผา (kiln furniture) เป็นต้น
    กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ทำการศึกษาวิจัยนี้พัฒนาเนื้อคอร์เดียไรต์ และพัฒนาเคลือบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อความร้อนต่ำ สุกตัวที่อุณหภูมิประมาณ 1250-1300 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทำภาชนะเซรามิกสำหรับตั้งบนเตาโดยตรง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถทำให้ตลาดเซรามิกขยายตัวมากขึ้น
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นการเพิ่มมูลค่าของภาชนะเซรามิก ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต้อง รีบเร่ง หากสามารถใช้ภาชนะที่ทั้งหุงต้ม อุ่นร้อน บนเตาไฟฟ้า/เตาแก๊ส และนำมาเสิร์ฟรับประทานได้เลย ก็ยิ่งทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น

สาขาผลงาน : เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสาวปราณี จันทร์ลา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป