กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในธุรกิจสปา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในธุรกิจสปา

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบันคนไทยหันมาเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจสปาได้รับความนิยมอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจสปา เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับใส่สมุนไพรนวดตัว เตาใส่น้ำมันหอมระเหย อ่างล้างมือหรือลอยดอกไม้ แจกันสำหรับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิก เพราะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เซรามิกทำมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ดิน หิน และทราย เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เซรามิกยังมีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากผ่านการเผา ที่อุณหภูมิสูง
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ในสปาเพื่อให้มีรูปแบบและเคลือบ หลากหลาย รวมถึงเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการเขียนสีในเคลือบทำให้ ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ สำหรับถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ประโยชน์ของผลงาน
    ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและมีมูลค่าเพิ่ม ได้ถ่ายทอดเทคนิคการตกแต่ง และการเขียนสีในเคลือบให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสมาชิกศิลปาชีพ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่ม ศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่าย ในการผลิต เป็นต้น

สาขาผลงาน : เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป