การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของที่ระลึก

พิมพ์

    การผลิตสินค้าเซรามิกประเภทของที่ระลึก มักมีเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ซึ่งขาดการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน เคลือบ การขึ้นรูป การตกแต่งผลิตภัณฑ์และการเผา และขาดการพัฒนาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตสูงถึงร้อยละ 25 นอกจากนั้นแล้วยังขาดนักออกแบบที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นที่นิยมของตลาด และเทคนิคการตกแต่งลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งส่งผลให้สินค้าเซรามิกประเภทของที่ระลึกขาดศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งๆ ที่สินค้าประเภทนี้ยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก
    กรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาทางด้านเซรามิกจึงได้จัด ทำโครงการพัฒนาสินค้าเซรามิกของที่ระลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก โดยทำการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการตกแต่ง โดยการแกะลายนูนต่ำ การกดลายและการเขียนลวดลาย เทคนิคการทำต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อลดขั้นตอน และการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตตั้งแต่ การเตรียมน้ำดิน การขึ้นรูป การตกแต่งสี การเคลือบ และการเผา ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงาม เหมาะที่จะให้เป็นของที่ระลึกในวาระต่างๆ
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน และได้ถ่ายทอดเทคนิคในการแกะภาพนูนต่ำบนต้นแบบปูนปลาสเตอร์ การทำต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์และการเขียนลวดลาย ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าของตนเองต่อไป
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    อุตสาหกรรม : การผลิต
        การผลิต : การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น

สาขาผลงาน : เซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสาวปราณี จันทร์ลา

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 51 - ผลงานเด่น - เซรามิก - ของที่ระลึกฃ - SMEs
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs
» ก.วิทย์ฯ เดินหน้า ‘โมเดลประเทศไทย 4.0’ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับบริษัทซอฟแวร์ยักษ์ใหญ่
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» กระทรวงวิทย์ฯ ปิดตลาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ คลองผดุงฯ