กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค

พิมพ์ PDF

    ปัจจุบันมีระบบการกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล โดยใช้สารกรองที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่าง แพร่หลายในชุมชน วศ. จึงได้ทำการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ำ ที่มีราคาถูกขึ้นใช้ภายประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้นำ/ตัวแทนชุมชน อบต. เทศบาล สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องนี้ เพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่ในทุกภูมิภาค ทำให้ชุมชนสามารถจัดหาสารกรองที่มีราคาถูกมาใช้ในระบบการกำจัดสนิมเหล็ก เพื่อให้ได้น้ำสะอาดเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค
    คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี ประชาชนสามารถผลิตสารกรองสนิมและเครื่องกรองน้ำได้เองในราคาต้นทุนต่ำหลัง จากผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการโดยการบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และภาคปฏิบัติทำการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ จนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำ และการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคทุกขั้นตอน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติการทำเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กและเครื่องกรอง น้ำดื่มไปเป็นตัวอย่างใช้งานในครัวเรือนและขยายผลในชุมชนหลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ประโยชน์ของผลงาน
    1) ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหาสนิมเหล็กให้กับชุมชน ชุมชนเป้าหมายมีน้ำสะอาดปราศจากสนิมเหล็กใช้ในการอุปโภคและบริโภค
    2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสาธิตและฝึกอบรมให้ผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่อง กรองน้ำขึ้นใช้เอง หรือผลิตจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
    3) สร้างผู้นำ / ตัวแทนชุมชน อบต. เทศบาล สถาบันการศึกษา เป็นวิทยากรและเป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว เพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่ในทุกภูมิภาค
    4) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและ บริโภค

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน : นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป