กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร

การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร

พิมพ์ PDF

   ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อการเพิ่มมูลค่าจากการศึกษาวิจัยผลิตถ่าน กัมมันต์จากกะลามะพร้าวและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบถ่านและถ่านกัมมันต์ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจหลายรายสนใจสอบถาม และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตถ่านและการแปรรูปถ่าน เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้สนใจเหล่านั้นมีแหล่งวัตถุดิบได้แก่กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบันพ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบอาหาร เนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน แต่ส่วนใหญ่ถ่านอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มีลักษณะเปราะ มีความชื้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้เกิดเชื้อรา จุดติดยาก ระยะเวลาเผาไหม้สั้น และมีควัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตัดแต่งซางข้าวโพดเป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตเพราะเป็นวัตถุดิบ ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้ และแก๊สหุงต้มซึ่งมีราคาแพง
    ประเทศไทยมีบริษัท/กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งหลายบริษัทเพื่อใช้ในการปรุง อาหาร ปิ้ง ย่าง ซึ่งส่วนมากเป็นถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย กะลามะพร้าว ส่วนถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุอื่นยังไม่แพร่หลาย และมีชุมชนอีกหลายชุมชนในต่างจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตถ่าน อัดแท่งใช้เองหรือเพื่อขายได้ ปัจจุบัน ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มเป็นผู้ผลิตชุมชนผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใน ชุมชนของตนเองออกจำหน่าย โดยการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
นายอรุณ คงแก้ว

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป