กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ด้วยยางธรรมชาติ

การทำผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ด้วยยางธรรมชาติ

พิมพ์ PDF

    ประเทศไทยถึงแม้จะเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลกแต่มีการใช้ยางพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศเพียง ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการผลิตยางพาราทั้งหมดส่วนที่เหลือส่ง ออกในรูป ของยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้นเมื่อเกิด ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การใช้ยางพาราทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงมาก ปัญหาที่ตามมาคือยางพาราล้นตลาดและราคาตกต่ำ แม้ว่ารัฐบาลจะใช้เงินจำนวนมากซื้อยางพาราเพื่อช่วยพยุงราคาไปแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้น หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติให้สูงขึ้นและยัง เป็น การเพิ่มการจ้างงานและลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการส่งออกยางธรรมชาติให้ น้อยลงด้วย แนวทางแก้ปัญหาระยะยาวจึงควรสนับสนุนให้มีการนำยางธรรมชาติมาทำเป็น ผลิตภัณฑ์ยาง โดยส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมยางเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งช่วยโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยู่แล้ว ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพให้โรงงานสามารถทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีผลผลิตที่หลากหลายและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันได้
    ผลิตภัณฑ์บล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ยางธรรมชาติและยางรีเคลม(ยางรถยนต์รีไซเคิล) เป็นวัตถุดิบ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้ความสนใจทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการ ผลิตบล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็ว เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนใจนำไปผลิตในเชิง พาณิชย์ต่อไป

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีวัสดุและเซรามิก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน : นายพายับ นามประเสริฐ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป