กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสีใสของแก้วโซดาไลม์ซิลิกา

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพสีใสของแก้วโซดาไลม์ซิลิกา

พิมพ์ PDF

ในการผลิตแก้วให้ใสโรงงานที่ผลิตแก้วที่ต้องใส่สารฟอกสี (เช่น  ซีลิเนียม โคบอลต์)  เพื่อกลบสีเขียวจากเหล็กอ๊อกไซด์ในแก้ว   ขาดการควบคุมคุณภาพสีแก้วใสที่ถูกต้อง  แต่โรงงานตัดสินความเบี่ยงเบนของสีโดยใช้สายตา   ทำให้การวัดสีไม่ถูกต้องแม่นยำและไม่เป็นระบบ   เมื่อเกิดปัญหาสีผลิตภัณฑ์กลายเป็นสีชมพูหรือเขียว  จึงไม่เข้าใจสาเหตุที่ถูกต้อง  ทำให้การแก้ไขล่าช้า   จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ  พบว่ายังขาดการควบคุมคุณภาพสีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต   กระบวนการผลิตที่ต่างกัน  เช่น ใช้ pot furnace หรือใช้เตาต่อเนื่อง (day tank furnace) ทำให้เกิดสภาวะ รีดอกซ์สุดท้ายที่ไม่เหมือนกัน  ดังนั้นจึงควรมีระบบการควบคุมการฟอกสีให้เหมาะสมกับสภาพการผลิต

โครงการนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อการควบคุมคุณภาพสีใส ซึ่งสามารถพัฒนามาตรฐานการควบคุมคุณภาพสีใสของผลิตภัณฑ์แก้วโซดาไลม์ซิลิกาในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้โรงงานเข้าใจแนวทางในการควบคุมคุณภาพสีแก้วใสที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ์ของตน 

การมีระบบควบคุมคุณภาพสีที่ดี  ทำให้ความสูญเสียในขั้นตอนการผลิตลดลง  ผลิตภัณฑ์แก้ว จะมีคุณภาพดีขึ้น  สีใสและควบคุมได้สม่ำเสมอทุกครั้ง   มีคุณภาพทัดเทียมเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ  ทำให้สามารถส่งออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกิดกระบวนการควบคุมคุณภาพสีแก้วใสอย่างเป็นระบบในกระบวนการผลิต
2. โรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงสูตรเพื่อลดต้นทุนและใช้สารฟอกสีในปริมาณที่เหมาะสม

รายละเอียดและผลการดำเนินงาน

ได้เก็บตัวอย่างแก้วของโรงงาน เพื่อวัดคุณภาพสีตามระบบ CIE Lab ทั้งหมด 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่อง UV/VIS  Spectrophotometer
พร้อมเก็บข้อมูลการผลิตของโรงงาน  เช่น  สูตรการผลิต แหล่งวัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมี อุณหภูมิในการหลอม เป็นต้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางวิชาการ แนะนำการปรับปรุงสูตร  และการใช้ปริมาณฟอกสีด้วยจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

งานวิจัยนี้เป็นการให้เทคโนโลยีทางด้านองค์ความรู้ เพื่อให้โรงงานมีความเข้าใจในทฤษฎีการวัดสีแก้ว การควบคุมและการใช้ปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสม เป็นการให้แนวทางเพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมสีใสของแก้วด้วยตัวเองได้ในกระบวนการผลิต

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท แก้วปราการ จำกัด และได้นำเสนอผลงานโดยการสัมมนาให้กับ บริษัท เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2552 

 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป