กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่

เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่

พิมพ์ PDF

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ศึกษาวิจัยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  มาพัฒนา ประยุกต์ดัดแปลงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์   และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและธัญชาติที่มีในท้องถิ่น  โดยนำเมล็ดข้าวชนิดต่างๆ และพืชธัญชาติต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง  ถั่วดำ  งา  เป็นต้น  มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการเกษตรซึ่งธัญชาติจะมีคุณค่าทางโภชนาการ  ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากธัญชาติจึงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันให้มีความสะดวก   รวดเร็ว  ในการบริโภค  และเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากธัญชาตินำไปสู่การแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการส่งออก  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากข้าว  วศ. ได้วิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ เช่น ข้าวกึ่งสำเร็จรูป ข้าวกึ่งสำเร็จรูปเสริมวิตามินและเกลือแร่  ข้าวสำเร็จรูป  ข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ข้าวโจ๊กปรุงสุกเร็ว  ข้าวโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป  และการผลิตข้าวสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต  การผลิตแป้งข้าวสมุนไพรเพื่อผลิตอาหาร

ว่างชนิดกรอบพอง  และข้าวกล้องงอกบรรจุกระป๋องโดยศึกษาทดลองดัดแปลงเทคนิคการผลิตข้าวกล้องงอกโดยประยุกต์วิธีการผลิตเพื่อให้ชุมชนผลิตได้ง่ายและได้ข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพดีนำมาผลิตเป็นข้าวกล้องงอกบรรจุกระป๋อง เป็นต้น  นอกจากนี้ วศ. ยังได้พัฒนานำธัญชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ  อาทิ  เช่น  เครื่องดื่มธัญชาติ อาหารว่างชนิดกรอบพองจากข้าวเจ้าหัก  ข้าวโพด  และถั่วเหลือง  เป็นต้น 

      งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์จากธัญชาติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการ  SMEs  ซึ่งมีผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วศ. และนำไปผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่

- บริษัท ควิกไรซ์แอนด์ฟู๊ดส์ จำกัด  โดย คุณเนาวรัตน์ วาณิชวรานนท์  ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ แปรรูปข้าว เมื่อและได้ผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Instant rice) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกโดยบริษัทฯมีตราสินค้า ชื่อ  " Thaiquick "   

- บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด โดย คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสำเร็จรูป ธัญพืชเป็นเกล็ด (cereal flake) และผลไม้แผ่นกรอบ ที่ผลิตโดยเครื่องทำอาหารแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum dryer) โดยบริษัทฯมีตราสินค้า ชื่อ   " ซองเดอร์  Xongdur "       

นอกจากนั้น  วศ.  ได้บูรณาการนำองค์ความรู้   การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และประชาชนผู้สนใจเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน   พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป