กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

"ไบโอ อีเดน"...สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    สเต็มเซลล์ (Stem Cels) เป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสเต็มเซลล์ถือได้ว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถสร้างเป็นเนื้อ เยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่างกายโดยสเต็มเซลล์จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว คือ สามารถเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงได้มีความพยายามในการนำสเต็มเซลล์ไปใช้เพื่อการรักษาโรคต่างๆ ทั้งนี้ สเต็มเซลล์จะประกอบด้วยมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์(mesenchymal stem cels) และฮีมาโทโปติกสเต็มเซลล์(hematopoietic stem cels) ซึ่งมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์นี้เอง ที่มีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆ
    อนึ่ง ได้มีความพยายามในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่มีความสดใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้เพื่อการรักษาโรคต่างๆ เช่นการเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูก กระแสโลหิต และเลือดจากสายสะดือของทารก อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการค้นพบว่าภายในเซลล์เนื้อฟัน (dental pulp) ประกอบด้วยมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ดังนั้น การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลัง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
    ทั้งนี้ สนช. ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่บริษัท ไบโออีเดน เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "ไบโออีเดน" สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม ที่มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเริ่มต้น 5,624,400 บาท นับเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการคัดแยกและการจัดเก็บสเต็มเซลล์ชนิด มีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล์ (mesenchymal stem cel) จากฟันน้ำนมและฟันคุด โดยเป็นการนำฟันน้ำนมและฟันคุดมาทำการคัดแยกเนื้อฟัน (dental pulp) และย่อยด้วยเอนไซม์คอลลาจีเนส (colagenase) และทำการคัดแยกสเต็มเซลล์ แล้วจึงนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนในระยะเวลา 30 วันหลังจากนั้นจึงนำสเต็มเซลล์ที่เพาะเลี้ยงนี้ไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว เพื่อเตรียมนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในวงการแพทย์และทันตแพทย์
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
    บริษัท ไบโออีเดน เอเชีย ดำเนินการให้บริการในการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด เพื่อประโยชน์ของผู้ฝากในอนาคต โดยมีตลาดเป้าหมายอยู่ที่ครอบครัวที่มีบุตรหลานและมีรายได้ต่อครอบครัวอย่าง น้อย 800,000 บาทต่อครอบครัว ทั้งนี้ คิดอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 34,000 - 79,000 บาทต่อซี่ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมากน้อยขึ้นกับระยะเวลาในการจัดเก็บสเต็มเซลล์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมงานกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิจัยแนว ทางการนำสเต็มเซลล์ที่ได้ไปใช้ในการรักษาโรค โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเต็มรูปแบบ มีผู้เข้ารับบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันแล้วจำนวน 30 ซี่
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ให้บริการการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันในประเทศ ไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียอย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและ เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ภายใต้กรอบเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าว ดังนั้น จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการชักนำให้ชาวต่างประเทศหันมาใช้บริการการจัดเก็บ สเต็มเซลล์จากฟันในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้จากชาวต่างประเทศได้โดยเฉลี่ยปีละ ประมาณ 10 - 20 ล้านบาทต่อปี

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
บริษัท ไบโออีเดน เอเซีย จำกัด (มหาชน)


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป