กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    พลาสติกชีวภาพ เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีในอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ ตามมติของคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักได้นำเสนอ แผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพฯ ในระยะเวลา 5 ปี (2551-2555) ต่อคณะรัฐมนตรี และได้มีมติอนุมัติแผนที่นำทางฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ในวงเงิน 1,800 ล้านบาท เพื่อพัฒนาให้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศดำเนินการได้อย่าง เป็นรูปธรรม
    สนช. จึงเร่งรัดให้ภาคเอกชนมุ่งพัฒนาโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้าน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid,PLA) ด้วยการนำศักยภาพด้านวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทยมาสร้างให้เกิด อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง เพื่อยึดครองความเป็นผู้นำ ในภูมิภาคและมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Hub) อย่างครบวงจรในอนาคต
    โครงการนี้เป็นโครงการที่ สนช. ร่วมรังสรรค์กับ บริษัท โพลีแมททีเรียลเทคโนโลยี จำกัด โดย สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเริ่มต้น 1,825,000 บาท เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ของเม็ดคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพ เพื่อขึ้นรูปด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การฉีดขึ้นรูป (injection)การบีบรีด alendering) และการขึ้นรูปด้วยความร้อนและความดัน (thermoforming) โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพโดยการเติมสารเติมแต่ง ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนตและแร่ทัลคัม เพื่อเป็นสารเสริมแรงให้กับวัสดุ
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
    โครงการบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ PLA นี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังได้มากกว่า 10 เท่า ทั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศ ให้เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของตลาดโลก และยึดครองความเป็นผู้นำในภูมิภาคไปพร้อมกับการสร้างความสามารถด้าน เทคโนโลยีของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเม็ดคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้ ตลาดเป้าหมายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น
    (1)"ผลิตภัณฑ์เม็ดคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพ" ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่บริษัทขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง
    (2) "ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ" จะจำหน่ายให้คู่ค้าทางธุรกิจที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
บริษัท โพลีแมททีเรียลเทคโนโลยี จำกัด

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» ประกาศ เอกสารประกอบการชี้แจงขั้นตอนการทำ Conceptual Plan
» ประกาศคำชี้แจง TOR และประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก
» รมว.วท. ในฐานะ ประธาน กบอ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ (Conceptual Plan)
» รมว.วท. ให้สัมภาษณ์การเข้าร่วมเสนอกรอบความคิด (Conceptual Plan)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป