กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้

โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเพิ่มการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ จึงได้ริเริ่มพัฒนาโครงการสารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้ KU WAX เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนัจากการคายน้ำและลดการหายใจของผลไม้ รวมทั้งสามารถเพิ่มความมันเงาของผิวผลไม้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ยู.แวร์กซ์ และรศ.ดร.อนุวัฒน์ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาธุรกิจฐานความรู้
    โครงการนี้ สนช. ให้การสนับสนุนในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" โดยธุรกิจมีมูลค่าการลงทุน 1,545,000 บาทเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สดครั้งแรกของ ประเทศไทย โดยผลิตจากยางจากครั่งและสารช่วยเพิ่มความคงตัว และใช้เทคโนโลยีอิมัลชั่นในการผสมเพื่อให้ส่วนประกอบมีความหนืด และมีความคงตัวที่เหมาะสม ไม่แยกชั้นในระหว่างการเก็บรักษา มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านสำหรับก๊าซและไอน้ำ ทำให้ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนักจากการคายน้ำและลดการหายใจของผลไม้ รวมทั้งเพิ่มความมันเงาของผิวผลไม้
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
    หจก. เค.ยู. แวร์กซ์ เป็นบริษัทขยายมาจากฐานธุรกิจเดิมที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสารเคมีในอาหาร ดังนั้น จึงมีความชำนาญ มีความรู้ และวิสัยทัศน์ นอกจากนี้บริษัทยังมีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวภาพเคลือบผิวผล ไม้ให้เหมาะสมกับผลไม้แต่ละชนิดได้ ซึ่งในการดำเนินการในปัจจุบันได้มีการแจกตัวอย่างให้กับเกษตรกรหรือโรงงาน ผลิตส้มส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วกว่า 1,000 ลิตร เพื่อทดสอบตลาดและแนะนำสินค้าคาดว่าในปี 2552 จะสามารถเจาะตลาดผลไม้เช่น ส้ม ส้มโอ มะม่วง และมะยงชิด โดยจัดจำหน่ายในประเทศราคา 150 บาท/ลิตร และมีเป้าหมายส่งออกจำหน่ายในราคา 400 บาท/ลิตร
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สดที่มีใช้อยู่ในประเทศทั้งหมดนำ เข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาขายปลีกในประเทศตั้งแต่ 150-300 บาทต่อลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ปี 2550 ประเทศไทยมีผลผลิตส้ม 760,000 ตัน ส่งออก 13,000 ตัน ผลผลิตส้มโอ 300,000 ตัน ส่งออก 10,000 ตัน ซึ่งส้มและส้มโอเป็นผลไม้ที่มีการใช้สารเคลือบผิวผลไม้สดมากที่สุด โดยนอกจากจะเป็นการลดการนำเข้าสารเคลือบผิวผลไม้สดแล้ว ยังมีโอกาสพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้อีกด้วย

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ยู แว็กซ์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป