กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการ "อาหารเสริม DHA" สาหร่ายขาวสกัดบำรุงสมอง

โครงการ "อาหารเสริม DHA" สาหร่ายขาวสกัดบำรุงสมอง

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    กรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (docosahexanoic acid; DHA)เป็นหนึ่งในกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะ (polyunsaturated fattyacids, PUFAs) ในกลุ่มโอเมกา-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดจำเป็นที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการและการทำงานของสมองใน ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงทารกแรกเกิด การทำงานของเรตินาและเนื้อเยื่อในระบบสืบพันธ์ุทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีผลในการป้องกันและรักษาอาการความดันโลหิตสูงอันเนื่องมาจากหลอด เลือดหัวใจตีบภาวะผนังเส้นเลือดแดงหนาและมีความยืดหยุ่นน้อย การเกิดมะเร็งและภาวะซึมเศร้า รวมทั้งส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและตัวอ่อนของปลาทะเลบางชนิด ตลอดจนเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น สัตว์ปีก โคและสุกร
    สนช. ได้ริเริ่มการพัฒนาโครงการนวัตกรรม "การผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี DHA เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์" ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เมษา คอปอร์เรชั่นจำกัด บริษัท ควอลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท สิทธิพร สมุนไพร จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่าย DHA และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี DHA เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์
    "อาหารเสริม DHA" สาหร่ายขาวสกัดบำรุงสมอง ที่พัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนของ สนช. ในโครงการ"ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม" มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจ 9,441,000 บาท เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ โดยผลิตจากสาหร่ายขาวSchizochytrium sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
    เครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี DHA เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ ประกอบด้วย บริษัท เมษา คอปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย DHA เพียงบริษัทเดียว ในขณะที่ บริษัท ควอลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี DHA เป็นส่วนประกอบสำหรับอาหารสัตว์น้ำ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีDHA ที่ได้ นอกจากนี้ บริษัท สิทธิพร สมุนไพร จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มี DHA ที่ได้จัดซื้อจากบริษัท เมษา คอปอร์เรชั่น จำกัด เป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับมนุษย์
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    ปัจจุบัน แหล่งวัตถุดิบในการสกัด DHA จะมาจากน้ำมันปลาทะเล หากแต่ก็มีปริมาณของ DHA ในน้ำมันปลามีอยู่จำกัด (ประมาณ 7-14%) ทำให้ในการผลิตต้องใช้ปลาจำนวนมาก และมลภาวะเป็นพิษเกิดขึ้นในทะเล เช่นการปนเปอนโดยสารฆ่าแมลงและโลหะหนัก จึงส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพและปริมาณของกรดไขมันที่ได้ ดังนั้นการผลิต DHA จากสาหร่าย Schizochytrium sp. ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของ DHA จึงสามารถนำมาใช้ทดแทนการผลิต DHA จากปลาทะเล และราคาของ DHA ที่ผลิตได้จะต่ำกว่า DHA สกัดได้จากปลาทะเลถึง 30-40%นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีภายในประเทศ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในประเทศและสามารถทดแทนการนำเข้า จากต่างประเทศได้อย่างมาก

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
บริษัท เมษา คอปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ควอลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สิทธิพร สมุนไพร จำกัด

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป