กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการ "ภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โครงการ "ภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    ในชว่งระยะเวลาทผี่ า่ นมา มกี ารนำเชอื้ อเี อม็ (Effective Microorganisms,EM) มาใช้เพื่อผลิตปุ๋ย ทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและขาดหลักการทางวิชาการ เนื่องจากไม่ทราบแหล่งที่มา จำนวนเชื้อ ชนิดของเชื้อ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อที่เป็นทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย จึงทำให้การใช้ประโยชน์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้น สนช. จึงได้ร่วมกับ บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด ริเริ่มพัฒนาโครงการนวัตกรรม "การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ" ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ (non-symbiotic หรือ free-living nitrogenfixation) โดยเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ ดิน และยังมีเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้สามารถตรึง ไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสังเคราะห์แสงได้
    สนช. ใหก้ ารสนบั สนนุ ในโครงการ "วชิ าการ" แกบ่ รษิ ทั ฯ ในการพฒั นาโครงการทมี่ มีลูกค้า การลงทนุ เรมิ่ ตน้ 305,790 บาทนับเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่มีส่วนประกอบของ เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ3 สายพันธ์ได้แก่ Azotobacter sp., Azospirilium sp. และ Rhodobacter sp. ซึ่งประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจนลงในดิน
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับบริการ
    บริษัทฯ สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ IFOAM ในส่วนปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยมี กลุ่มตลาดเป้าหมายในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยช่องทางการจำหน่ายจะใช้หาตัวแทนโดยการทำตลาดแบบขายตรงถึงมือผู้บริโภค หรือขายเข้าโครงการภาครัฐตามกลุ่มงบประมาณ อบต. กองทุนหมู่บ้าน งบประมาณเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาล และเกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกมาก
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    ปัจจุบันมูลค่าตลาดในประเทศของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีมูลค่าสูงถึง 300,000 ล้านบาทต่อปี และมูลค่าของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น ธุรกิจของภูตะวันปุุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร รับรองมาตรฐานระดับโลก IFOAM ในด้านเป็นปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์และเป็น ปุุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่าง อิสระ จึงมีศักยภาพการเติบโตสูงในตลาดปุุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและตลาดของเกษตรอินทรีย์ ทั้งในและต่างประเทศโครงการ "ภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สาขาผลงาน :  ด้านการศึกษา

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
บริษัท ภูธน เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป