กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการ "I-MO" พาหนะส่วนบุคคล 2 ล้อฝีมือคนไทย

โครงการ "I-MO" พาหนะส่วนบุคคล 2 ล้อฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

1. ความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้
    ปัจจุบันความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของยานพาหนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริด ที่ผลิตไฟฟ้าระหว่างการเบรคของรถให้กลับมาเป็นพลังงานที่ใช้ในยามขับขี่จาก ตัวอย่างนี้ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกับอดีตที่ผ่านมา เดิมหากต้องการเดินทางในระยะใกล้ อาจใช้การเดินด้วยเท้าหรอื ขี่จักรยานไป แต่หากมพี าหนะทสี่ ะอาดไมป่ ลอ่ ยมลพษิ แตส่ ะดวกรวดเรว็ น้ำหนกั เบาและขับขี่ง่าย ย่อมจะมีโอกาสทางธุรกิจที่เด่นชัด
    สนช. ได้ให้การสนับสนุน บริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด ในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" เพื่อทำการผลิต"I-MO" พาหนะส่วนบุคคล 2 ล้อฝีมือคนไทย โดยมีมูลค่าการลงทุน ในธุรกิจ 680,000 บาท นับเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ยานพาหนะสองล้อ ทรงตัวเองอัตโนมัติ วัดความเอียงด้วยเซนเซอร์ควบคุมและสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว ส่งคำสั่งไปยังมอเตอร์ที่ล้อทั้งสอง ทำให้รับรู้คำสั่งการเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ด้วยการโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อ เร่งความเร็วและโน้มตัวไปด้านหลังเพื่อหยุดรถ ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ซ่อนไว้ใต้ฐานของรถ สามารถขับขี่ได้ระยะทาง 30 กม. ต่อการประจุไฟ 1 ครั้ง วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมออกแบบตามหลักวิศวกรรมจึงมีน้ำหนักเพียง 25 กิโลกรัม สามารถยกขึ้นใส่ท้ายรถอย่างไม่ลำบาก
2. ผลการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ (output) รวมทั้งผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการ
    หลังจากที่ได้พัฒนารถต้นแบบและได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วนั้น บริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย "I-MO" โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีกำลังซื้อสูง เจ้าของโรงงานที่ใช้เพื่อการตรวจงานหรือใช้เพื่อขับขี่พักผ่อนในสวนสาธารณะ และหมู่บ้านขนาดใหญ่ อาจใช้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้คนนำเสนอขับรถนี้เข้ามาเพื่อดึงความ สนใจก็ได้เช่นเดียวกัน ตั้งเป้าไว้ที่ในปี 2552 จะจำหน่ายประมาณ 30 คัน
3. การดำเนินงานในอนาคตของโครงการ/ผลงาน
    แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นอาจจะมียอดขายไม่มากนัก ด้วยความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น จึงยากต่อการที่ผู้พัฒนารายใหม่จะเข้ามาแข่งขัน คาดว่าในปีแรกจะเกิดรายได้ประมาณ 30 ล้านบาท และจะขยายตัวต่อเนื่องด้วยจุดขายที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่มีการปลดปล่อยมลภาวะ และมีความโดดเด่นด้านการใช้งาน ด้วยราคาจำหน่ายที่ไม่สูงมากจึงคาดว่าจะทำให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมได้อย่าง เข้มแข็ง

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
บริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป