กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง 10 - 12 ก.ย. 2552

สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง 10 - 12 ก.ย. 2552

พิมพ์ PDF

    วันที่ 10 กันยายน 2552  นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้สื่อการสอนทางดาราศาสตร์” ครั้งที่ 3/2552  ณ ห้องประชุมพุทธพิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์สัญจร  ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 100 คน

        สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการสอนทางดาราศาสตร์ เป็นหนึ่งในโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์สัญจร ซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2552 เป็นโครงการต่อเนื่องที่ สดร. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้แก่ ครู อาจารย์ ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ นอกจากนั้นยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นความรู้ใหม่ต่างๆ และนำไปปรับปรุงเนื้อหา  และวิธีการสอนให้ทันสมัยซึ่งเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้วิชาทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศอีกด้วย

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการสอนดาราศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน  และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009 ด้วย สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้สื่อเพื่อนำมาช่วยในการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ เช่น การใช้สื่อเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ต้นทุนต่ำ  อุปกรณ์ดูดวงอาทิตย์อย่างง่าย  อุปกรณ์อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ยังได้จัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์พร้อมกับกิจกรรมการดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์และการสังเกตดวงอาทิตย์จากกล้องสุริยะ และอุปกรณ์ต่างๆ  โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการนำไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป