กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม โครงการคืนความสุขให้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

โครงการคืนความสุขให้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

พิมพ์ PDF

 

โครงการคืนความสุขให้แก่ ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

หลักการ/เหตุผล

      โรคอัลไซเมอร์(Alzheimer's disease)เป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางสมอง "สมองเสื่อม (Dementia)" ซึ่งมีลักษณะเด่นที่สำคัญที่เรียกว่า สมองฝ่อ โดยจะสูญเสียความสามารถทางการรับรู้และความคิด เช่น สมาธิ ความจำ ความสามารถทางภาษา การบริหารจัดการ การควบคุมกล้ามเนื้อ เป็นต้น จึงมีอาการสับสนและไม่สามารถปฏิบัติงานที่เคยทำตามปกติได้ โดยอาการจะเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนเริ่มแสดงอาการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ป่วยจะก่อให้เกิดเป็นภาระของผู้ดูแลอย่างมาก ผู้ดูแลส่วนใหญ่จะพบปัญหาด้านความเครียด และอาการแสดงออกต่างๆ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ฯลฯ

แนวคิด

     จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ดูแล เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาเรื่องโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ถือเป็นปัญหาของผู้สูงอายุในระดับต้นๆ และก่อให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงในการดูแล นอกจากต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้ดูแลจะต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยอย่างมากอีกด้วย ดังนั้น เมื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแปรผันตามกับความสุขของผู้ดูแล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคืนความสุขให้กับผู้ดูแล และจะส่งผลต่อไปยังผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย

วิธีการดำเนินงาน

     จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย โดยเน้นที่การให้สุขภาพจิตศึกษา และมีการฝึกการผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ดูแลผู้ป่วย โดยผู้เชี่ยวชาญ และเน้นวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และผู้ดูแลต่อไป ร่วมกับการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

สถานที่  : โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์

กลุ่มเป้าหมาย  :  ผู้แดแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 250 ราย

ระยะเวลาดำเนินการ  :  22 พฤศจิกายน 2557

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรค               อัลไซเมอร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยรวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ด้วย

เจ้าของโครงการ  :  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

ประสานเจ้าที่   :  คุณแพรประพันธ์ นัยยุติ โทร. 081-753-6119

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป