กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)

โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)

พิมพ์ PDF

 

โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)

หลักการ/เหตุผล

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีภารกิจส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากวัสดุพลอยได้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ให้เกิดความปลอดภัยทางรังสีและถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง ดังกล่าว

     สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เห็นความจำเป็นในการจัดทำระบบออกใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ ด้วยการดำเนินงานผ่านระบบการออกใบอนุญาตการกำกับดูแลควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ช่วยลดปัญหาในการยื่นคำขอที่ไม่ถูกต้อง และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานต่างๆ เช่น ลดเวลา ลดการใช้เอกสารจำนวนมาก ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการยื่นคำขอแบบต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สอดคล้องตามที่รัฐบาลกำหนดให้โครงการ National Single Window (NSW) เป็นโครงการวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ว่าด้วยการร่วมผลักดันการพัฒนาระบบ National Single Window เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างส่วนราชการที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ซึ่งระบบ e-License เป็นระบบพื้นฐานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่สำคัญที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกับระบบ NSW ของสำนักงานฯ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมและการขยายบทบาทการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสู่ความเป็นสากล    

แนวคิด

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงดำเนินการออกแบบระบบการออกใบอนุญาตการกำกับดูแล ควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ซึ่งเป็นระบบการจัดการการขอรับใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้มาตรฐานและมีระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับNational Single Window ที่พร้อมแล้วนั้น จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย การลงทุน ลดต้นทุน เวลาการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสีหรือสารรังสีทันเวลาอย่างทั่วถึงและลดปริมาณเอกสารกระดาษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินการที่มีในปัจจุบันในระบบ e-License

๑. ศูนย์บริการ One Stop Service

           เป็นการให้การบริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนของศูนย์บริการ One Stop Service สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ ทั้งกรณีมายื่นคำขอด้วยตัวเอง ยื่นคำขอทางไปรษณีย์  ณ จุดบริการ รับคำขอใบอนุญาต ออกเลขรับ สแกนคำขอ รับเอกสารเพิ่มเติมของใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง หรือพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ และคำขอใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร วัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง ซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร 1 ชั้นล่าง อาคารสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

     ๒. การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  เป็นการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนตอลด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรับคำขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดทำรายละเอียดได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 089-200-6241         

     ๓. ระบบการออกใบอนุญาตการกำกับดูแล ควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)

  

สถานที่  :  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กลุ่มเป้าหมาย  :   ผู้ประกอบการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ระบบ e-License เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   : 

1. สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขออนุญาต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย การลงทุน ลดต้นทุน เวลาการดำเนินพิธีการ ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสี หรือสารรังสีอย่างทันท่วงที และลดปริมาณการใช้เอกสาร

2. ลดระยะเวลาและความซ้ำซ้อนในการติดต่อราชการระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาตกับ

สำนักงานฯ และกรมศุลกากร

3. ขยายบทบาทการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่มีมาตรฐานมากขึ้น โดยมีระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติ การตรวจสอบ การกำกับ และการควบคุม การอนุญาตนำเข้า-ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี ที่มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. สามารถเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เกี่ยวข้องกับการนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลัง เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window

5. สามารถลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานรัฐ

6. สามารถทำให้พิธีการนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามาในราช อาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลัง ทำในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด

7. สามารถพัฒนาระบบให้รองรับการเข้าสู่ AEC

 

 

 

 

8. สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจต่อประชาชน ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ที่การดำเนินการออกใบอนุญาตฯ มีความโปร่งใส มีความถูกต้องรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและความสามารถแข่งขันทางการค้าของผู้ขออนุญาตได้

เจ้าของโครงการ  :  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ประสานเจ้าที่   :    คุณสิริวรรณ เรืองรอง โทร.02-596-7600 ต่อ 1127 ,081-170-4223

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป