กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง(wood pallet) สำหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน

โครงการนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง(wood pallet) สำหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน

พิมพ์ PDF

 

โครงการนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง(wood pallet)

สำหรับโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลในระดับชุมชน

หลักการ/เหตุผล

     ชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศที่ยังไม่เกิดการนำมาใช้ประโยชน์ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ล้านตันต่อปี ดังนั้น นอกจากการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ดเพื่อส่งออกต่างประเทศแล้ว แนวทางการสร้างความต้องการและการส่งเสริมการใช้งานภายในประเทศของชีวมวลที่ไม่สามารถส่งออกได้เพื่อทดแทนถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี จะเป็นการแก้ปัญหาการเผาทำลาย และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างรายได้ใหม่ให้กับชุมชน และเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศได้

แนวคิด

      นวัตกรรมกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเริ่มต้นจากนำรากต้นยางพารา เศษไม้ ปลายไม้ มาย่อยให้เป็นไม้สับ (wood chip) หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้น แล้วนำไปย่อยละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปอัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีค่าความหนาแน่นของพลังงาน (energy density – kcal/m3) สูงขึ้นกว่ากระบวนการทั่วไป 2 เท่า

วิธีการดำเนินการ

      เป็นการรับซื้อชีวมวลจำพวกรากต้นยางพารา เศษไม้ ปลายไม้ จากชุมชนในจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จากเดิมที่ไม่มีมูลค่า สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในราคา 700 บาทต่อตัน แล้วนำมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (wood pallet) ในราคา 2,700 บาทต่อตัน โดยมีคุณสมบัติด้านค่าความร้อนที่เหมาะสมในการนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกได้ในราคา 4,000 บาทต่อตัน

สรุปรายละเอียด

    เป็นการรับซื้อชีวมวลจำพวกรากต้นยางพารา เศษไม้ ปลายไม้ จากชุมชนในจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จากเดิมที่ไม่มีมูลค่า สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในราคา 700 บาทต่อตัน แล้วนำมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง (wood pallet) ในราคา 2,700 บาทต่อตัน โดยมีคุณสมบัติด้านค่าความร้อนที่เหมาะสมในการนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกได้ในราคา 4,000 บาทต่อตัน

ประเด็นการคืนความสุข

1.      สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการรวบรวมชีวมวลเหลือทิ้งที่ไม่มีมูลค่า นำมาจำหน่ายได้ในราคา 700 บาทต่อตัน

2.      ส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้โตเร็วของชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกไม้ที่สามารถนำไปทำชีวมวลอัดแท่ง

3.      มีรูปแบบความสำเร็จแล้วที่จังหวัดตรัง โดยนวัตกรรมนี้สามารถเผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ใช้เงินลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2 ล้านบาทต่อแห่ง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ 3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2558 ยอดการจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท

รายละเอียดเทคโนโลยี

     กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเริ่มต้นจากนำรากต้นยางพารา เศษไม้ ปลายไม้ มาย่อยให้เป็นไม้สับ (wood chip) หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้น แล้วนำไปย่อยละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปอัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีค่าความหนาแน่นของพลังงาน (energy density – kcal/m3) สูงขึ้นกว่ากระบวนการทั่วไป 2 เท่า

สถานที่  : พื้นที่ต้นแบบความสำเร็จ: จังหวัดตรัง

กลุ่มเป้าหมาย  :  พื้นที่เป้าหมายในการขยายผล: ชุมชนที่มีแหล่งชีวมวลเหลือทิ้งทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ปี 2557 - 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  

1. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยการรวบรวมชีวมวลเหลือทิ้งที่ไม่มีมูลค่า นำมาจำหน่ายได้ในราคา 700 บาทต่อตัน

2. ส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้โตเร็วของชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกไม้ที่สามารถนำไปทำชีวมวลอัดแท่ง

3. นวัตกรรมนี้สามารถเผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ใช้เงินลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอัดแท่ง 2 ล้านบาทต่อแห่ง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่งได้                  3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2558 ยอดการจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท

เจ้าของโครงการ  :   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณอาศยา ศิริเอาทารย์ โทร. 02-644-6000 ต่อ 204

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป