กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด

พิมพ์ PDF

 

โครงการเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด

หลักการ/เหตุผล

      ประเทศไทยมักประสบปัญหาการรักษาคุณภาพความสดของผักและผลไม้ส่งออกเป็นประจำในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว ยกตัวอย่างปัญหาลำไยล้นตลาดระบายไม่ทัน ผลผลิตเน่าเสีย ราคาตกต่ำ ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยโครงการเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาฟิล์มพลาสติกใช้ในการบรรจุภัณฑ์ลำไยให้กับเกษตรกร เพื่อยืดอายุลำไยให้สดเก็บได้นาน 54 วัน (ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส) ลดการเน่าเสีย และส่งออกขายยังต่างประเทศเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประเทศมากยิ่งขึ้น

แนวคิด

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้วิจัยและพัฒนาฟลมพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ยอมใหกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด แพรผานไดดีกวาฟลมพลาสติกทั่วไป โดยอัตราการแพรผาน ของกาซไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับอัตราการหายใจของผักและผลไม้สดที่บรรจุ    ทำใหเกิดสภาวะบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ นอกจากนี้บรรจุภัณฑดังกล่าวยังสามารถรักษาความชื้นสัมพัทธในระดับที่สูงพอเหมาะ โดยเมื่อใชรวมกับการแชเย็น จะชวยชะลอการหายใจ ลดการคายน้ำของพืชผักและผลไม้ และทำให้เปลือกไมแหงแข็ง รักษาคุณภาพ และความสดของผักผลไม้ไดถึง 40-54 วัน ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสในสภาวะการขนส่งทางเรือ หรือ 14-21 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสในตู้เย็น

วิธีการดำเนินการ

      ออกแบบใหฟลมบรรจุภัณฑมีคุณสมบัติการแพรผานของกาซที่สอดคลองกับอัตราการหายใจของลำไยที่บรรจุ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

สถานที่   :  เปิดตัวจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย  :  เกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาดำเนินการ :  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  เก็บรักษาลำไยสดใหคงคุณภาพดี และปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งนี้จำเป็นตองอาศัยความ             รวมมือจากผูเกี่ยวของทุกสวนตลอดทั้งกระบวนการ Supply Chain สวนฟลมบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถผลิตไดดวยเครื่องจักรทั่วไป ในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการใชประโยชนและจำหนายเชิงพาณิชย์

เจ้าของโครงการ  :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

ประสานเจ้าที่  :   คุณสรินยา ลอยประสิทธิ์ โทร. 02-564-7000 ต่อ 1091

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป