กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี

โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี

พิมพ์ PDF

 

โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี

หลักการ/เหตุผล

     เนื่องด้วยรัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น ราคาผลผลิต , การลดต้นทุนการผลิต , การปลูกพืชทดแทน เป็นต้น ในการนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) ได้มีแนวคิดที่จะสนองนโยบายด้วยการแจกจ่าย สารละลายไคโตซานฉายรังสี ให้กับเกษตรกร เนื่องจากจากผลการวิจัยพบว่า สารละลายไคโตซานฉายรังสี สามารเพิ่มผลผลิตให้กับพืชได้  และทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้

แนวคิด

     นำไคโตซานไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ที่ต้องการการดูแล เช่น พริก , ข้าวโพด , ผักสวนครัว , มันสำปะหลัง เป็นต้น ในพื้นที่ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคกลาง โดยเน้นพืชที่ต้องการดูแลเป็นหลัก

วิธีการดำเนินการ

   1) ดำเนินการผลิต และบรรจุขวดสารละลายไคโตซานฉายรังสี จำนวน 2558 ลิตร (25,580 ขวด)

   2) ประชาสัมพันธ์ประโยชน์และการใช้งานของสารละลายไคโตซานฉายรังสีให้พื้นที่เป้าหมายได้รับทราบ

   3) ดำเนินการแจกจ่ายสารละลายไคโตซานฉายรังสี และสาธิตวิธีการใช้งาน

สถานที่  : ภาคเหนือ,ภาคตะวันอกกเฉียงเหนือและภาคกลาง

กลุ่มเป้าหมาย  : เกษตรกรที่ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการผลิต

ระยะเวลาดำเนินการ  :  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :

1) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2) ช่วยเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์เพื่อสันติ และให้ประชาชนยอมรับมากขึ้น

เจ้าของโครงการ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)

ประสานเจ้าหน้าที่ : คุณปณิธา รื่นบันเทิง  โทร.02-596-7600 ต่อ 3113 ,084-438-0515

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป