กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค (Science Technology and Innovation Matching Programme : STIMP)

โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค (Science Technology and Innovation Matching Programme : STIMP)

พิมพ์ PDF

 

โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP

ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค (Science Technology

 and Innovation Matching Programme : STIMP)

หลักการ/เหตุผล

     วิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP เป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  มีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ OTOP อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างทั่วถึง คือ การที่ประชากรมีรายได้ที่สูงขึ้น มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ  รัฐบาลจึงได้ออกนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท ต่อวันทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวมีส่วนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการมีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าลดลง โดยเฉพาะภาคการส่งออกซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตต่ำจากค่าแรงราคาถูก ประกอบกับในปี 2015 ที่จะมีการเปิดเสรีทางการค้าและการจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP ของไทยจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันจากต่างประเทศให้ได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นปรับแนวคิดของผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังคงยึดติดกับแรงงานราคาถูก ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย โดยต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณภาพของสินค้า  ตลอดจนการลดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้านการค้า และการบริการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพอย่างยั่งยืน

     ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่อีกมาก  โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสยกระดับการค้าและการบริการสู่มาตรฐานสากล ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจชุมชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ  เพื่อมุ่งเน้นผลักดันประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้เกิดองค์ความรู้ มีตรรกะในการรู้ใช้เทคโนโลยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เกิดนวัตกรรม เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการใช้ประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยภาครัฐตามลำดับ

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ได้ดำเนินการในการนำ วทน. ไปพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ภูมิภาค  ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

แนวคิด

     เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน   ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้มาตรฐาน  มีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันได้  โดย วว. สามารถให้บริการทาง วทน. ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ได้อย่างครบวงจร ทั้งทางด้าน

      - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้มาตรฐาน

      - การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 

      - การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน

      - การให้ความรู้ทางด้านการตลาด การประกอบธุรกิจ และการจัดจำหน่าย

วิธีการดำเนินงาน

    วิธีในการดำเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรภาคเอกชน องค์การชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการที่สำคัญในพื้นที่

2) สรุปและวิเคราะห์ความต้องการ และจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภาพของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆของกลุ่ม Cluster เป้าหมาย   ผ่านคณะที่ปรึกษาเทคโนโลยี OTOP

3) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ               

4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างมีมาตรฐาน คุณภาพสม่ำเสมอและมีความพร้อมที่จะแข่งขันได้

5) พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP

6) ให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ  เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ

7) ผลักดันและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการจัดจำหน่าย และการขนส่ง ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานใน 5 กระทรวง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)

8) ผลักดันและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางทางด้านการเงิน การประกอบธุรกิจ ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานใน 5 กระทรวง

9) ติดตามและประเมินผลการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการ OTOP

 

สถานที่ :   ดำเนินการทั้ง 5 ภูมิภาค โดยในปีงบประมาณ 2558 มีจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินการในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

1) ภาคเหนือ ดำเนินการในจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงราย

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา

3) ภาคตะวันออก ดำเนินการในจังหวัดจันทบุรี ตราด

4) ภาคใต้ ดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล

5) ภาคกลาง ดำเนินการในจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมาย  :   วิสาหกิจชุมชน OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายทั้ง 5 ภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ  :  พฤศจิกายน 2557- กันยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย เกิดผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5  รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 และเกิดการใช้ประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐในการทำงานช่วยเหลือ OTOP เพื่อการเพิ่ม Productivity อย่างมีระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 

เจ้าของโครงการ  :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณยุพิน พุ่มไม้ โทร.081-823-2527

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป