โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง”

พิมพ์

 

โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

“ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง”

หลักการ/เหตุผล

    ตามที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้ นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นั้น

     จากข้อมูลที่รวบรวมโดยการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นบริเวณที่ขาดแคลนน้ำประปามาก และหลายพื้นที่มีสัดส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ำประปามากกว่า 80%

     สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อปรับปรุงระบบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำประปา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

แนวคิด

    ระบบประปาหมู่บ้านในหลายพื้นที่ทั้งแบบน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ได้สร้างมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตน้ำสะอาดให้ชาวบ้านใช้สำหรับอุปโภค – บริโภคได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบัน ระบบประปาหมู่บ้านหลายแห่งเกิดการชำรุดโครงสร้าง อุปกรณ์ ระบบกรอง และท่อส่งน้ำต่างๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพ หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

     การดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำสะอาด และระบบจ่ายน้ำเดิม เช่น ปั๊มสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบควบคุม วาล์ว ระบบกรอง และถังพักน้ำ จะทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ชุมชนจะต้องร่วมกันกำหนดกติกาการใช้น้ำ ระเบียบการดูแล และการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

    โครงการ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานจากชุมชนที่ร่วมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับ สสนก. มาแล้ว โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ระยะที่ 1 ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง

ระยะที่ 2 สรุปปัญหา แนวทางพัฒนา และแนวทางบริหารจัดการระบบน้ำอุปโภค – บริโภค

ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะที่ 3  ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้ำอุปโภค – บริโภคในพื้นที่

ระยะที่ 4  สรุปผลการดำเนินงาน

 

 

สถานที่  :  ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มเป้าหมาย  : ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์

ระยะเวลาดำเนินการ  :  2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   : 

1. ระบบน้ำอุปโภค – บริโภคในพื้นที่ดำเนินการทั้ง 4 จังหวัด ได้รับการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบน้ำได้ด้วยตนเอง

เจ้าของโครงการ  :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)(สสนก.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณศิริเพ็ญ จิราภรณ์มณี โทร.02-642-7034 ต่อ619 ,081-988-2323