กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการเปิดบ้านฉายดาว

พิมพ์ PDF

 

โครงการเปิดบ้านฉายดาว

หลักการ/เหตุผล

    “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งแรกของไทย เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของชาติที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพสูง สามารถให้การบริการวิชาการและระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการให้บริการทางดาราศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการในท้องถิ่นอีกด้วย

แนวคิด

     หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค ประกอบด้วยอาคารหอดูดาว และอาคารฉายดาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนอาคารฉายดาว มีโดมฉายดาวระบบ Fulldome Digital ฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และส่วนนิทรรศการความรู้ดาราศาสตร์ สดร. เห็นว่าความรู้ทางดาราศาสตร์ภายในหอดูดาวฯ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่จะช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับชุมชน จึงกำหนด “เปิดบ้านฉายดาว” ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม “ฟรี” แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนมกราคม 2558

วิธีการดำเนินงาน

    NARIT เปิด หอดูดาวภูมิภาค นครราชสีมาให้ทุกท่านเข้าชมฟรี ท้องฟ้าจำลองสุดตระการตา ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล ท่องดาวเคราะห์แบบใกล้ชิดกับ Planet Walk พร้อมชมนิทรรศการดาราศาสตร์สนุก ๆ เปี่ยมสาระ ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนมกราคม 2558 ที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา นครราชสีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปิดทำการเวลา 9:00-16:00 น.                  ทุกวันยกเว้นวันจันทร์

สถานที่  :  ทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ตลอดทั้งเดือน มกราคม 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ได้

เจ้าของโครงการ  :  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณจุลลดา ขาวสะอาด โทร.053-225-569-71 ต่อ 210 ,081-881-3260

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป