กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

พิมพ์ PDF

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

หลักการ/เหตุผล/แนวคิด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงาน “โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการณ์ระหว่างสองกระทรวง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน ด้วยการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ผ่านสื่อ Interactive ที่น่าตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการคิดแบบวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ นำชาติยั่งยืน”

วิธีการดำเนินการ

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการพิเศษเป็นนิทรรศการกึ่งถาวรในอาคารนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ประมาณ 800 ตรม.  และกิจกรรมพิเศษที่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือภารกิจของหน่วยงาน มาให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจ ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร  รายละเอียดดังนี้

1)      นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ชุด ดาราศาสตร์ บันดาลใจ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านสื่อ interactive โดยมีนิทรรศการที่น่าสนใจ  ได้แก่

2)      - นิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจวบจนถึงรัชสมัยปัจจุบันที่ชาวไทยได้รู้จักกับดาราศาสตร์ผ่านพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

3)       - โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์แปลกใหม่และท้าทายผ่าน

4)          o FREE FALL กิจกรรมท้าทายความกล้าสัมผัสกับ “สภาวะไร้น้ำหนัก”ในช่วงเวลาอันสั้น  ลื่นไถลลงจาก Slider ยักษ์สูงกว่า 7 เมตร ไปไกลกว่า 15 เมตร

5)          o HALF DOME PROJECTION โดมครึ่งวงกลมฉายภาพการโคจรของหมู่ดาวต่างๆ ในเอกภพ พร้อมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่งดงามจาก สดร. 

6)        - คณิตศาสตร์กับการคำนวณทางดาราศาสตร์  เรียนรู้และเข้าใจความเชื่อมโยงของการคำนวณที่เป็นพื้นฐานของการค้นพบที่สำคัญทางดาราศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

7)        - วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการบิน สถานีทดลองที่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบิน และการลอยตัวในอากาศ

8)         - เส้นทางสู่นักวิทย์  รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ (science idol) กับอนุชนรุ่นหลังในการตามรอยสู่การนักค้นคว้า วิจัยที่ยิ่งใหญ่

9)         - เครื่องฝึกหัดขับรถไฟ (Train Driving Simulator)  ชิ้นงานต้นแบบในการพัฒนา simulator  ซึ่งเป็นงานวิจัยของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ โดย พว. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบรางและปลูกฝังและสร้างความคุ้นเคยแก่เยาวชนเรื่องระบบราง

 การศึกษาสภาพภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ จากดาวเทียม

2) กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด”  จัดกิจกรรมรวม 10 วัน  ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2557 เป็นการจัดแสดงชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรม hands-on นอกอาคาร ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

- นิทรรศการระบบสุริยะ เรียนรู้การใช้แผนที่ดาวและประกอบโมเดลดาวเคราะห์

- ห้องเรียนในอวกาศ เรียนรู้เรื่องแสงกับดินในบริบทของอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- STEM วัยเรียนสู่วัยทำงาน ในโครงการ STEM

- ระบบติดตามการโคจรของดวงอาทิตย์สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

- เครื่องบินเล็กสำรวจปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม /ชุดหุ่นเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี 

- นิวเคลียร์เพื่ออนาคต ความรู้เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์

- เรียนรู้เรื่องวิวัตนาการของสิ่งมีชีวิตกับ XVolution Game และรู้เรื่องวัสดศาสตร์จากกิจกรรมมหัศจรรย์พลาสติก

- กิจกรรมทดสอบคุณภาพน้ำประเภทต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์น้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภค

- แนะนำช่องทางการเข้าถึงบริการ องค์ความรู้ วทน. ของ STKC และ Most Service Link

- กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส ที่เคลื่อนขบวนจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ

- กิจกรรม เรียนรู้นวตกรรมจากขนมปัง

- ชมท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและนิทรรศการอื่นๆในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดำเนินการโดย  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ (กศน.)  กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมคืนความสุข โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  (สป.วท.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ   (วศ.)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   (ปส.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (สนช.)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (สทน.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  (สซ.)

สถานที่  :  ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ  (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย)

กลุ่มเป้าหมาย  : เด็ก นักเรียนนักศึกษา/ครูอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์/ กลุ่มครอบครัว เยาวชน               และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557-มิถุนายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    : 

    1. ประชาชนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อชีวิตประจำวัน และทราบถึงความเชื่อมโยงของงานด้านวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาด้านต่างๆ

    2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

เจ้าของโครงการ  :  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณฐาปนี อัศวโชคชัย โทร 02-577-999

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป