กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

พิมพ์ PDF

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park) เป็นหน่วยงานที่มีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ: สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics technology) กับงานด้านต่างๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เป็นต้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดทำแผนที่ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานฯ บนพื้นฐานข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานให้มี ความน่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

แผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง


วัตถุประสงค์
          1. เพื่อจัดทำระบบแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและชายฝั่ง
          2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  สิรินธรโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
          3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้นหาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน
          1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ดำเนินการ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออสและดาวเทียมดวงอื่นๆในความรับผิดชอบของ สทอภ. รวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ
          2. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Digital Image Processing) เพื่อจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
          3. สำรวจภาคพื้นดินบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพ
          4. จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS
          5. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่าย (Web Map Service) โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ประกอบด้วย Geoserver สำหรับให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่าย และ OpenLayers สำหรับการแสดงผลแผนที่

 

ขอบเขตการดำเนินงาน
          1. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการดำเนินการ เป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ถึง สูง โดยเน้นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมธีออสของประเทศไทย
          2. การศึกษา และสำรวจพื้นที่ ดำเนินการในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่
          3. การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์ ดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์


แผนการดำเนินงาน

 


หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ    โดยใช้งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS แบบบูรณาการ (งบประมาณปี 2550)
 
งบประมาณ
          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 200,000 บาท (ไม่รวม Hardware)

พื้นที่ดำเนินการ

 

 

          บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่ง (ภาพที่ 1)

 


ภาพที่ 1
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 

         

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS กับการจัดทำแผนที่ออนไลน์บริเวณบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

ระยะเวลาดำเนินการ
          ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 ถึง ก.ย. 54)
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ระบบแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมออนไลน์แสดงระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่ดำเนินการ
          2. ห้องเรียนศึกษาธรรมชาติแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความรู้ทั่วไปเชิงนิเวศ
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          1. นายเชาวลิต ศิลปทอง     ผู้อำนวยการ สำนักภูมิสารสนเทศ
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
          โทรศัพท์  02-141-4554
          โทรสาร 02-1439605
          e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          2. นางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล     หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศทางทะเล, สำนักภูมิสารสนเทศ
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
          โทรศัพท์  02-141-4556
          โทรสาร 02-1439605
          e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2141-4470
  โทรสาร 0-2143-9586
  เว็บไซต์ โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป