กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

พิมพ์ PDF

รายละเอียดพระราชดำริ  

   
          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุก ๆ พระองค์ ซึ่งสำนักงานได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการต่าง ๆ ไว้แล้ว ขาดเพียงแต่จัดเก็บฐานข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ต่อมาได้มีประชุมร่วมกันระหว่าง กองงานสมเด็จพระเทพ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เพื่อร่วมกันออกแบบและวางแผนการจัดทำระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมอบหมายให้ สทอภ. นำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมทั้งพัฒนาส่วนแสดงผล และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

Web site : 203.146.189.125/royal/

          สทอภ. ได้นำเข้าข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ตำแหน่งโครงการประเภทจุด จำนวน 276 โครงการ ตำแหน่งโครงการประเภทเส้น จำนวน 52 โครงการ ตำแหน่งโครงการประเภทรูปปิด จำนวน 155 โครงการ รวม 483 โครงการ และได้จัดทำส่วนแสดงผล และสืบค้นข้อมูลซึ่งมีความสามารถสืบค้นข้อมูลจาก ชื่อโครงการ โครงการจากพระองค์ใด ประเภทโครงการ ฯลฯ และส่วนแสดงผลพัฒนาในรูปแบบ Web Map Service เปิดโอกาศให้ผู้ใช้งานเลือกชั้นข้อมูลที่สนใจเอง ซูมเข้า ซูมออก และตรวจสอบข้อมูลได้ ขณะนี้ดำเนินแล้วเสร็จประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หากดำเนินกแล้วเสร็จทั้งหมดจะเป็นเครื่องมือในการติดตาม และวิเคระห์ความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ระดับหนึ่ง....

 

รายละเอียดโครงการ   
          สทอภ.ได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้คือ
          1.  ประสานงานกับ กปร.
          2.  ออกแบบสถาปัตยกรรมด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอข้อมูลโครงการในพระราชดำริ
          3.  จัดทำฐานข้อมูลภาพดาวเทียมและข้อมูล GIS พื้นฐาน
          4.  ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการในพระราชดำริให้อยู่ในรูปแบบ GIS
          5.  พัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลโครงการในพระราชดำริ ในรูปแบบแผนที่บนอินเตอร์เน็ต
 

พื้นที่ดำเนินการ
          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
          ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
          เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
          ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน
          ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ     พ.ศ.2552

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6 และชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2141-4470
  โทรสาร 0-2143-9586
  เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพระราชกรณียกิจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการจัดทำแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลนและชายฝั่ง บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
» โครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
» โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่
» โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป